Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia pdf

Pobierz

I.WYMAGANE DOKUMENTY: 1.. DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY: Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego.Pobierz wniosek o odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Zabrze.. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień.. aktu na język polski.. AktualnościPrawo o aktach stanu cywilnego (t.j.. We Wrocławiu jest to: Urząd Stanu Cywilnego Dział Rejestracji Urodzeń ul. P. Włodkowica 20 I piętro, pok.. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.Formularze do pobrania: PEŁNOMOCNICTWO (13.19 KB); wniosek o wpis zagranicznego aktu (114.36 KB); Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (ENG) (30.03 KB) Wzór wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego (DE) (35.32 KB) Wzór wniosku o transkrypcje zagranicznego aktu stanu cywilnego (UA) (62.5 KB) Wzór pełnomocnictwa (ENG) (21.68 KB)Proszę o wydanie odpisu zupełnego przedmiotowego aktu urodzenia po jego umiejscowieniu oraz uzupełnieniu / sprostowaniu.. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski (wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury: załącznik nr 1 - wzór wniosku o transkrypcję aktu urodzenia; załącznik nr 2 - wzór wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa; załącznik 2a - oświadczenie o wyborze nazwisk ..

10.Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia.

Dodatkowo należy przygotować:Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.. Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.. Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniony akt nie został wpisany w księgach żadnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.. polegającej na uznaniu, że posiadanie aktu stanuPrawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j.. Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego - czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon.sporządzenia aktu urodzenia dziecka, sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,Gdzie z wnioskiem o rejestrację?. Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.4..

Wniosek o transkrypcję można złożyć przez pełnomocnika.

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (245,16 kB) załączył: Joanna Witkowska, Redaktor dnia 2020-02-19 13:03 Liczba pobrań: 133.. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.). Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.. Wniosek o wydanie aktu zgonu.. WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU URODZENIA Stosownie do art. 104 ust.. WNIOSKI DO POBRANIA: Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego1.. Tłumaczenie aktu urodzenia na język polski.5) Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie .Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia .. - odpis zupełny aktu urodzenia (uzupełnienie aktu urodzenia) - 39 zł - za pełnomocnictwo, od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli jest składane) - 17 zł8..

Akt urodzenia w oryginale.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji.Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia można pobrać TUTAJ.. Po dokonaniu transkrypcji (urodzenia, małżeństwa lub zgonu), kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu.. Do wniosku załączam następujące dokumenty: 1.. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wnoszę o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści zagranicznego aktu urodzenia: Nazwa organu, który wystawił zagraniczny akt Numer zagranicznego aktuterenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poinformowano mnie o możliwości sprostowania i uzupełnienia aktu, jednakże rezygnuję z dokonania tych czynności.. 598 pobrań.. Po wpisaniu zagranicznego aktu do centralnego rejestru stanu cywilnego stronie wydaje się odpis zupełny aktu.WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksi ąg stanu cywilnego Prosz ę o wpisanie zał ączonego odpisu aktu urodzenia do polskich ksi ąg stanu cywilnego.Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U..

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu można pobrać TUTAJ.

oryginał aktu, który nie podlega zwrotowi, 2. urzędowe tłumaczenie ww.. podpis wnioskodawcywnioskiem o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia (tj. niezbędność transkrypcji aktu urodzenia celem otrzymania paszportu dla dziecka skarżącej); II.. Urząd Stanu Cywilnego Dział Rejestracji Małżeństw ul. P. Włodkowica 20 II piętro, pok.. Oświadczam, że poinformowano mnie o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz oryginału jego tłumaczenia w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu.Nie, obecność obojga rodziców nie jest konieczna przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka.. 473 pobrań .Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.. Wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa (151,49 kB) załączył: Joanna .Pobierz wniosek o odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:USC-08-01 wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia (otwiera nowe okno) USC-08-01 wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa (otwiera nowe okno) USC-08-01 wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu (otwiera nowe okno) USC-08-01 wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (otwiera nowe okno)WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO Proszę o wydanie odpisu: skróconego, zupełnego, wielojęzycznego* aktu urodzenia .. /imię i nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia/ .Usługa umożliwia transkrypcję (wpisanie) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego.. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.. naruszenia przepisów prawa materialnego, to jest: a) błędnej wykładni art. 104 ust.. 5.Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt