Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim śmierć rodzica współmałżonka

Pobierz

Formularz on-line to rekomendowany sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia.aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu).. WNIOSEK ZGON MALZONKA PARTNERA DZIECKA NOWORODKA.pdf.. OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM D ane os by skł djącejoświ czenie Imię i nazwisko PESEL - - Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Adres zamieszkania: - Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokaluOświadczenia Oświadczenie (w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci/śmierci w następstwie NW rodzica współmałżonka) Miejscowość Data My niżej podpisani oświadczamy, że pozostawaliśmy w ważnym związku małżeńskim w chwili zajścia śmierci rodzica współmałżonka.OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z UBEZPIECZONYM Data: .. Ja niżej podpisany/a .2.imię, nazwisko i adres współmałżonka Niniejszym oświadczamy, że pozostajemy ze sobą w związku małżeńskim oraz małżeńskiej wspólnocie majątkowej.Oświadczenie Ja ni Ŝej podpisany(a), o świadczam, Ŝe pozostaj ę aktualnie w zwi ązku mał Ŝeńskim z: .. (podpis Ubezpieczonego zgodny z podpisem w dokumencie to Ŝsamo ści) Title: wzor_oswiadczenia z tytułu śmierci Rodzica Małżonka Author: mchmieJeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.. Jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny, dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskimśmierć ubezpieczonego osierocenie dziecka śmierć rodzica ubezpieczonego śmierć rodzica małżonka śmierć małżonka śmierć dziecka ..

PZU oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim PZU.

Niniejsze oświadczenie oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane .Wniosek o wypłatę świadczenia w Unum możesz zgłosić na 5 różnych sposobów: za pomocą Formularza on-line, e-mailowo, korespondencyjnie, osobiście lub telefonicznie.. Dodatkowo, w przypadku śmierci rodzica współmałżonka (teścia), załącz: dokument tożsamości współmałżonka Ubezpieczonegoze współmałżonkiem lub oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka) odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z biologiczną matką/ojcem (śmierć macochy/ojczyma) odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzicaoświadczenie współmałżonka o pozostawaniu w związku małżeńskim z Ubezpieczonym.. Nie pozostaję w związku małżeńskim * (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Wyrażam zgodę na ubieganie się przez mojego męża / żonę* o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy dla skierowanego bezrobotnego (w przypadku .W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci tzw. potwierdzenia odbioru- będzie to oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art.- dziecka pozostającego w związku małżeńskim, - pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, - rodzica osoby wymagającej opieki Do .współmałżonkiem lub oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka) • odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki / ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma / macochy z biologiczną matką / ojcem (śmierć macochy / ojczyma) • odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzicaoświadczenie współmałżonka o pozostawaniu w związku małżeńskim z Ubezpieczonym..

Śmierć rodzica/teścia odpis skróconego aktu zgonu rodzica/rodzica współmałżonka; zdjęcie lub skan dokumentu tożsamości ubezpieczonego.

Oświadczenie o trwaniu związku małżeńskiego (wymagane w przypadku jeśli od wydania załączonego aktu małżeńskiego minęło 12 miesięcy) Oświadczenie o stanie cywilnym po śmierci małżonka/małżonkiW przypadku śmierci Ojczyma lub Macochy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem; : • odpisu aktu zgonu Ojczyma lub Macochy; • kopię dowodu osobistego lub paszportu Ubezpieczonegoodpisu aktu małżeństwa Rodzica i Ojczyma lub Macochy Ubezpieczonego, potwierdzającego fakt pozostawania w związku małżeńskim w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego niniejszą Umową dodatkowąOŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM .. Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim Pobierz 132.22 KB.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Ja, niżej podpisana• odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego ze współmałżonkiem i oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka), • odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z biologiczną matką/ojcem (śmierć macochy/ojczyma),Imię i nazwisko współmałżonka.. WNIOSEK URODZENIE DZIECKA.pdfOświadczenie obojga małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim, o ile nie załączono aktualnego odpisu aktu małżeństwa (w przypadku roszczeń dotyczących małżonka i śmierci rodzica współmałżonka); Sposób wypłaty świadczenia (numer rachunku bankowego lub adres);W przypadku odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego, tj. rodzica - nie należy obawiać się kwestii podatkowych, określa je art. 831 § 3 mówiąc o tym, że suma ubezpieczenia, która przypada uposażonym, nie wchodzi w część spadku po ubezpieczonym.odpis skrócony aktu zgonu rodzica współmałżonka; aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu)..

Gdy nie złożono takiego oświadczenia (albo zmarły nie był w związku ...INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANIA ... trwała niezdolność do pracy), - trwały uszczerbek na zdrowiu, - śmierć rodzica/teścia, małżonka, dziecka, - śmierć ubezpieczonego, Uwaga!

Rezygnacja.pdf.pdf.. Roszczenie z tytułu śmierci dziecka Ubezpieczonego/współmałżonka Ubezpieczonego: kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem), kopia skróconego aktu zgonu;(ojczyma, macochy współmałżonka) * · dowód osobisty · akt zgonu · aktualny wypis aktu małżeństwa ( ważność 3 m-ce) · oświadczenie o pozostawaniu w zawiązku małżeńskim na dzień wypłaty świadczenia · akt zgonu biologicznego ojca, matki współmałżonka: 400,00 złżyciu rodzica •śmierć współubezpieczonego: o współmałżonka o rodzica ubezpieczonego o dziecka ubezpieczonego o rodzica współmałżonka o macochy, ojczyma ubezpieczonego .. współmałżonkiem lub oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskimw której zapisano przyczynę śmierci • śmierć rodzica współmałżonka: odpis skrócony aktu małżeństwa ubezpieczonego lub oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim • śmierć macochy/ojczyma: odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ biologicznego ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa macochy/ojczymaOŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIM.pdf.. Informacja jak umówić wizytę w Opiece Medycznej PZU oraz uzyskać refundację kosztów.. umowa, orzeczenie sądu w załączeniu.. Jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny, dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim; w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu rodzica współmałżonka niebiologicznego - Odpis skrócony aktu zgonu rodzica współmałżonka biologicznegoTen materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny..

Roszczenie z tytułu śmierci dziecka Ubezpieczonego/współmałżonka Ubezpieczonego: kopia dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem), kopia skróconego aktu zgonu;Oświadczenie o ilości posiadania przez Ubezpieczonego dzieci.

WNIOSEK ZGON RODZICOW TESCIOW UBEZPIECZONEGO.pdf.. WARTA.. Wybierz jedną z ikon, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek w wybrany sposób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt