Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

Pobierz

W części spotkania wzięła również udział Pani Dyrektor Agnieszka Klepczyńska.. Z pewnością w nieformalnej części rady pedagogicznej podsumowującej można wykorzystać miękkie metody ewaluacyjne.Rada Podsumowująca rok szkolny - 25 czerwca 2008.. Każdy z członków Rady zobowiązany jest do zapoznania się z treścią protokołu i ma prawo zgłoszenia przewodniczącemu uwag do treści protokołu.PROTOKÓŁ nr 01/2017/2018 Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW przy XLII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie z dnia 14.09.2017 r. W dniu 14 września 2017 r. w XLII LO w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Rodziców.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. .. posiedzenie rady pedagogicznej protokół rady pedagogicznej rada pedagogiczna w przedszkolu zebranie rady pedagogicznej.wyznaczenie terminu złożenia dokumentacji przez osoby, które dotychczas nie rozliczyły się z dokumentacji szkolnej, omówienie organizacji pracy szkoły w okresie wakacyjnym, przekazanie informacji o terminie kolejnego posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej kolejny rok szkolny : … 08.. Podczas zebrania dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium Rady.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów numeruje się cyfrą arabską łamaną przez rok szkolny lub .Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 » W poniedziałek 29.06.2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020..

Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.

Na zebraniu obecne były osoby w/g listy obecności.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. 2013 r., wolne głosy, propozycje, pytania,Posiedzenie Rady Pedagogicznej miało charakter: podajemy w tym miejscu typ posiedzenia Rady Pedagogicznej np.: organizacyjne, szkoleniowe, klasyfikacyjne, analityczno - programujące, podsumowujące, zwołane w trybie: pilnym, zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej.. Porządek zebrania (przepisujemy porządek obrad):Gdy przebrzmi ostatni dzwonek, uczniowie odbiorą świadectwa i udadzą się na wakacyjny odpoczynek - przychodzi czas na podsumowanie i ocenę całorocznej pracy i wnioski na kolejny rok szkolny.Dyrektor ma obowiązek podsumować pracę szkoły i przedstawić jej rezultaty radzie pedagogicznej.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r..

... (podsumowującej) dany rok szkolny.

Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. + Kalendarz Google + Eksportuj iCal1.. W terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół , .. protokół z poprzedniego posiedzenia .. - zapis tej części czcionką rozmiar 12 Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza.. W celu sprawniejszego śledzenia przebiegu zebrań materiały są prezentowane za pomocą przekazu multimedialnego.rada podsumowujĄca i semestr.. Porządek zebrania.. Porządek zebrania: 1.. Poznaj ramowy przebieg sierpniowej rady pedagogicznej.Przed nowym rokiem szkolnym dyrektor, wraz z radą pedagogiczną, musi podjąć wiele decyzji,w tym m.in. uchwałę w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć czy też dotyczącą wprowadzenia zmian w statucie szkoły.. Otwarcie obrad.. Wyjątkiem będzie pierwsza utworzona zgodnie z tym aneksem księga rozpoczynająca się protokołem nr II/2004/2005 posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2004 r.podpisy przewodniczącego i protokolanta oraz podpisy członków Rady Pedagogicznej .. w sprawie Podanie podstawy prawnej, np. art.41 ust… ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie .Funkcjonowanie rady pedagogicznej w szkole, przedszkolu czy zespole szkół może budzić wiele wątpliwości..

Protokół z posiedzenia protokolant sporządza w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

USTALENIA FORMALNE A. Pobierz przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok .. Rok szkolny 2004/2005.. Obecnie podajemy: ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn .Na mocy nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 każda Rada Pedagogiczna może pracować zdalnie.Na mocy nowych przepisów prawnych wprowadzono możliwość zdalnych obrad Rady Pedagogicznej.Jak to .Niestandardowe elementy podczas rady pedagogicznej.. W jakiej formie powinny być zapisane uchwały Rady Pedagogicznej.Zamknięcie egzaminów poprawkowych, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i jego plan na nowy rok szkolny, przydział zadań nauczycielom, powołanie zespołów zadaniowych to tylko niektóre punkty organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.. Powołanie komisji wnioskowej.. W Dzienniku Ustaw pod poz. 2156 w załączniku do obwieszczenia marszałka Sejmu RP z dn. 4.12.2015 r. opublikowano jednolity tekst ustawy o systemie oświaty..

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.

Informacja o awansach zawodowych.. Powitanie 2.1 Protokół nr 1 rok szkolny 2018/2019 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im.. Klasyfikacja uczniów zdających egzaminy poprawkowe w roku szk.. W dniu 01 marca 2017 roku o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców - lista obecności w załączeniu.. Problematyczne kwestie mogą dotyczyć zwoływania zebrań, podejmowania uchwał, czy zastępstw w prowadzeniu posiedzenia.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.1.Bardzo proszę o podanie, jak powinien wyglądać porządek obrad rady klasyfikacyjnej oraz rady podsumowującej pracę za I semestr roku szkolnego.. rozpoczynająca się protokołem nr II/2004/2005 posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2004 r .otwierającej (przygotowującej) dany rok szkolny, a ostatnią stronę - ostatnią stronę protokołu konferencji kończącej (podsumowującej) dany rok szkolny.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Pytanie: Nauczycielka zwróciła się do mnie, jako przewodniczącej rady pedagogicznej o sprostowanie protokołów, które były pisane 5 i 2 miesiące temu.. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Maz.. Wiele z tych zagadnień musi więc zostać doprecyzowane w regulaminie rady pedagogicznej.PROTOKÓŁ nr 3 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola w Bielsku w dniu 01.03.2017.. Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną kandydatury nowego wicedyrektora szkoły.Z zebrania Rady oraz zebrań komisji lub zespołów sporządza się protokół.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 1.. Rada pedagogiczna podsumowująca może mieć np. część drugą, mniej formalną, w efekcie której może okazać się, że jej wyniki będą bardzo przydatne.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. Informacja o kadrze Zespołu.. Protokoły te były zatwierdzone, zgodnie z obowiązującym w naszej placówce regulaminem rady pedagogicznej, poprawki można wnosić do 14 dni od sporządzenia protokołu.Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Przedstawienie nowej dyrekcji szkoły, powitanie nauczycieli.. Dowiedz się, jakie uchwały trzeba podjąć przed 1 września.Rada pedagogiczna może podejmować decyzje i wyrażać opinie w formie uchwał.. Protokół z zebrania Rady sporządza się w formie zapisu elektronicznego, przejrzyście, czytelnie, bez poprawek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt