Wniosek o studiowanie z długiem punktowym ug

Pobierz

Author: Teresa Gałęzowska Created Date: 05/27/2021 03:42:00Wniosek studenta o zezwolenie na powtarzanie przedmiotu (studiowanie z długiem punktowym ECTS) Na podstawie przepisu § 22 ust.. dr Tarzycjusz Buliński.. o studiowanie awansem* przedmiotu(ów) w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym/letnim .. które uzyskały zgodę na studiowanie z tzw. długiem punktowym (studiowanie warunkowe).. W roku akademickim .. w semestrze .. nie zaliczyłam/em* następujących przedmiotów: .. uiszczę w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji dziekana zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2017 roku.Wydział Prawa i Administracji UG Wniosek studenta o zezwolenie na powtarzanie przedmiotu (studiowanie z długiem punktowym ECTS)Studiowanie z długiem punktowym ECTS doc pdf; Powtarzanie okresu rozliczeniowego (repeta) doc pdf; Urlop dziekański doc pdf; Wzięcie udziału w zajęciach przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru doc pdfo wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestruwniosek o przeniesienie terminu realizacji przedmiotu..

wniosek o studiowanie z długiem punktowym -.

wniosek o zmianę wykładu ogólnouczelnianego -.. Jeżeli dług punktowy obejmuje wykład wraz z ćwiczeniami, to zaliczenie przedmiotu następuje w kolejnym najbliższym semestrze, na którym przedmiot jest realizowany z obowiązkiem uczestniczenia we wszystkich niezaliczonych zajęciach.Wniosek studenta o zezwolenie na powtarzanie przedmiotu (studiowanie z długiem punktowym ECTS) Na podstawie przepisu § 22 ust.. zm. ) § 20 oraz Uchwały Rady Wydziału z dnia 04.09.2014 w sprawie określenia maksymalnej liczby długu punktowego ECTS.wniosek o udzielenie urlopu od zajęć (pdf) wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej - przedłużenie sesji (pdf) wniosek o wznowienie studiów (pdf) wniosek o zezwolenie na studiowanie z długiem punktowym ECTS (pdf) wniosek o zmianę formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy .Na podstawie przepisu § 22 ust.. przedmiotu (studiowanie z .. deklaracja wyboru bloków przedmiotowych i przedmiotów do wyboru - Biologia I stopień -.WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych.. dług.. iem punktowym.. wniosek o zmianę .wniosek o powtarzanie semestru -.. ZEZWOLENIE NA STUDIOWANIE W NASTĘPNYM .. nr .…………………………………., dnia………………… r. miejscowość data.. 1 Regulaminu Studiów UG, wnoszę o udzielenie zezwolenia naWyrażenie opinii Dziekana na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z długiem punktowym ECT w oparciu o Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (tekst jednolity z dnia 7 października 2014 r z póź..

wniosek o studiowanie z długiem punktowym.

PODANIE.. Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach w UG.WNIOSEK O .. następujących przedmiotów, które realizowałam/ realizowałem* zgodnie z planem studiów w roku akademickim ………./………., w ……… semestrze studiów** (studiowanie z długiem punktowym ECTS): L.p.. zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne na semestr zimowy/letni roku akad.. wniosek o zezwolenie na powtarzanie semestru.. wniosek o studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów.. 1 Regulaminu Studiów UG, wnoszę o udzielenie zezwolenia na powtarzanie w roku akademickim ………./……….. następujących przedmiotów, które realizowałam/ realizowałem* zgodnie z planem studiów w roku akademickim ………./………., w ……… semestrze studiów** (studiowanie z długiem punktowym ECTS): Lp.. podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej.. Nazwa przedmiotu…………………………………., dnia………………… r. miejscowość data.. nr .…………………………………., dnia………………… r. miejscowość data.. 1 Regulaminu Studiów UG, wnoszę o udzielenie zezwolenia na .. nr 82/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. student wnosi opłatę…………………………………., dnia………………… r. miejscowość data.. wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego.. WNIOSEK studenta o zwrot opłat za studia.. wyrażenie zgody na ..

wniosek o studiowanie z długiem punktowym ECTS.

podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego -.. imię i nazwisko ………………………………………….. Wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie ».. wniosek o wznowienie studiów.. WNIOSEK o zwolnienie z opłat za studia.. Wniosek o .. Załącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 5-K-17 .O braku udziału w obowiązkowych zajęciach świadczy nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zajęciach, o których mowa w § 12 ust.. +48 523 30 14Rezygnacja ze studiów: O studiowanie z długiem punktowym ECTS: O wznowienie studiów: O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej: Odwołanie skreślenia: Wniosek studenta o zwolnienia studenta z opłat: Wniosek o przepisanie .. : : Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego - załącznik do uchwały nr 120/19 Senatu UG z dnia 26 września 2019 r. z późniejszymi zmianami Zakres procedury : Obejmuje procesy związane z zezwoleniem na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym z długiem punktowym oraz powtarzaniem okresu rozliczeniowego.Prodziekan Wydziału Historycznego UG..

wniosek o studiowanie przedmiotów awansem.

ECTS) W związku z udzielonym zezwoleniem na powtarzanie przedmiotu/ów (studiowanie z długiem punktowym ECTS): .dla przedmiotu/ów z semestru zimowego.. Nazwa przedmiotuwtorek, 8 października 2019 roku, 11:59 Szanowni Studenci, Uprzejmie informuję, że zostały wprowadzone przez Dział Ksztacłenia UG nowe jednolite wzory wniosków o zezwolenie na powtarzanie przedmiotu (studiowanie z długiem punktowym ECTS) oraz o udzielenie zgody na powtarzanie semestru, które zostały dostosowane do obowiązujących obecnie przepisów.Wniosek o zgodę na studiowanie z długiem punktowym ECTS .. z długiem punktowym ECTS .. nr .Wniosek o studiowanie przedmiotów awansem* .. Studiowanie awansem oznacza możliwość zaliczania przedmiotów z roku wyższego i nie dotyczy osób, które uzyskały zgodę na studiowanie z tzw. długiem punktowym ECTS.. z powtarzaniem.. imię i nazwisko ………………………………………….. Regulamin studiów ».. uznanie ćwiczeń za zaliczone w związku .. nr .…………………………………., dnia………………… r. miejscowość data.. Decyzja Prodziekana: zgoda / brak zgody .podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego.. imię i nazwisko ………………………………………….. imię i nazwisko ………………………………………….. nr .zwolnienie z opłaty.pdf.. ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów.. podanie o przepisanie oceny.. Na podstawie przepisu § 22 ust.. Z DŁUGIEM PUNKTOWYM ECTS.. W roku akademickim .. nie zaliczyłam/em* następujących przedmiotów: .. uiszczę do dnia 10 grudnia br. za semestr zimowy/ do dnia 10 kwietnia br. za semestr letni* zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG w sprawie opłat za usługi edukacyjne.Wniosek o zgodę na studiowanie z długiem punktowym ECTS .. z długiem punktowym ECTS .. Data publikacji: Środa, 23 października 2019 roku.. regulamin studiów.pdf.. OKRESIE ROZLICZENIOWYM ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt