Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego wzór

Pobierz

Wzory dostępne on-line poz. 1574)Projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim - wzór Projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim - ePedagogika Rekomendowany przez PortalOświatowy.plWzór zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!metodycznego, innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego oraz opiekuna naukowo - dydaktycznego ( w przypadku oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w publicznym kolegium pracowników służb społecznych) powinny być sporządzone w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie (jedynie opinia rady rodziców nie musi go mieć) Porozumienie przedWarunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust.. Ocena dorobku zawodowego - Portal OświatowyWzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r.OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO.. tzn. wg ustaleń dyrektora szkołyOd oceny dorobku zawodowego nauczycielowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. 5a, ust.. 9 KN: przekazanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny odwołania nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu..

dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta?u dokonuje dyrektor.

W prezentacji zawarłam podstawowe przepisy związane z dokonaniem oceny dorobku, przykładowe pismo do rady rodziców oraz opinię rady o pracy nauczyciela.Art.. przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć.. nic o konieczno?ci pisania podania lub wniosku o ocen.. Ocen?. 1 pkt 1 i ust.. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, wychowanie, kształcenie.. Pozostało jeszcze 90 % treści.Jak wynika z przytoczonych przepisów prawnych ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna, musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia MEN z 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. idź do 13 13 Opiniowanie TAK NIE Czy zamierzasz, z własnej inicjatywy, zasięgnąć także opinii samorządu szkolnego (art.6a.5 .stażna nauczyciela dyplomowanego, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela, sporządza dyrektor po zasięgnięciuopinii rady rodziców, nauczyciel mianowany może złożyćwniosek o podjęciepostępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Proszę o wzór oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego sporządzonej przez dyrektora szkoły wraz z przykładowym uzasadnieniem W serwisie nadzórpedagogiczny.pl pojawił się zamowiony przez Państwa dokument:Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ocena pracy jest .Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuOCENA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STA?U Przepisy dotycz?ce awansu zawodowego i zwi?zanych z nim procedur nie mówi?.

Imię i nazwisko nauczyciela: xxxx 2.

Działając na podstawie art. 9c ust.. 6 i 8 z dnia 26 stycznia 1982 r.Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. sposoby realizacji (samodzielnie, udział w szkoleniach), przykłady.. W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. Pan(i).. (imię i nazwisko)Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoOcena dorobku zawodowego powinna zawierać pieczęć szkoły lub placówki, datę sporządzenia oceny, podstawę prawną, dane dotyczące nauczyciela (nazwisko i imię, okres odbywania stażu, realizowany wymiar godzin w okresie odbywania stażu, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć), ocenę (pozytywną lub negatywną), uzasadnienie (stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów realizacji zaplanowanych działań, odniesienie się do zadań .Plik ocena dorobku przykład.doc na koncie użytkownika joanna26102 • folder projekt, wzór oceny • Data dodania: 16 sty 2012ocena dorobku zawodowego nauczyciela Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko: Kwalifikacje: Okres stażu: Opinia Rady rodziców: Ocena dorobku zawodowego: Uzasadnienie: Nauczyciel mianowany p.Pobierz aktualny wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela..

imię, nazwisko nauczyciela.

Załącznik nr - kryteria oceny .Data ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.. Data publikacji: 8 maja 2018 r. Wzór dotyczy oceny dorobku zawodowego wystawianej nauczycielom, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r. oraz nauczycielom stażystom, którzy zakończyli staż rozpoczęty w roku szkolnym 2017/2018.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Może być ona pozytywna lub negatywna.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO Pani ………… zatrudnionej w Szkole Podstawowe nr ………….. na stanowisku nauczyciela języka polskiego, logopedy za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego odbytego w wymiarze 2 lat 9 miesięcy .. Imię i nazwisko nauczyciela: .. 9c ust.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ma charakter opisowy i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: pozytywna, bądź negatywna.. Pobierz wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego.. 6, oraz:PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO Nauczyciela kontraktowego mgr.. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Okres odbywania stażu (2 lata i 9 miesięcy): 01.09.2011r.-31.05.2014r.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego..

21 dni od dnia z?o?enia przez nauczyciela sprawozdania.50.

Po zakończeniu stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr.. Na podstawie art. 9 c ust.. 5b ustawy z 26 stycznia 1982 r. - KartaOCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 1.. W treści oceny powinny znaleźć się również inne informacje, które będą mogły stanowić dla .Ocena pracy nauczyciela dyplomowanego wzór .. Karty Nauczyciela, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Przepis nie określa, czy to musi być nauczyciel wskazany przez ocenianego.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: .. 3.Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli.. Nie ma natomiast szczegółowych kryteriów ani jednolitego wzoru dokumentu.Otrzymałem ocenę dorobku zawodowego: .. (miejscowość, data) (podpis nauczyciela) pełna nazwa rady rodziców.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni.. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust.. Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4. sposoby realizacji, przykłady.. Winna ona zgodnie z przepisami zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt