Protokół przekazania kart szczepień druk

Pobierz

W przypadku osobistego przekazywania należy na własnym egzemplarzu listy wpisać datę oddania kart oraz pobrać podpis i pieczątkę zoz-u odbierającego karty.Wzór wniosku o przekazanie karty uodpornienia dziecka do innej placówki medycznej Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kielcach.. W. Szczepaniaka 23.Program Szczepien Ochronnych na 2021 rok Program _Szczepien _Ochronnych _na _2021 _rok.pdf 2.24MB Zapotrzebowanie na szczepionki - druk Zapotrzebowanie _na _szczepionki _- _druk.doc 0.05MB Wykaz uchylajacych sie od szczepien Wykaz _uchylajacych _sie _od _szczepien.docx 0.02MB Karta zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) - wersja PDF Karta _zgłoszenia _NOP _- _PDF.pdf 0.62MB Karta zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) - wersja edytowalna Karta .MZ/15 Protokół przekazania kart uodpornienia A5a/bl.100k Samokopia, Podstawowa Opieka Zdrowotna, , brak1.. Szczepienia.. od .. do .. r. Adresat: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna .. Protokół sporządzono w .. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego, przejmującego i .. Osoby zapisane na szczepienie covid-19 prosimy o pobranie Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 oraz uzupełnieniem go przed wizytą w przychodni.3.7 list przewozowy (protokół zdawczo odbiorczy) - dokument w 3 egzemplarzach dostarczany do punktu szczepień, stanowi dowód przekazania towaru przewoźnikowi i tym samym powierzenia mu odpowiedzialności za transport, stanowi on też dowód odbioru przez odbiorcę i przejęcia odpowiedzialności za przechowywanie szczepionkilekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19..

Dokumentacja realizacji szczepień ochronnych u dziecka.

wg informacji zawartych w kartach uodpornienia.. Karta uodpornienia jest przekazywana (za potwierdzeniem odbioru) ze szpitala do placówki ochrony zdrowia, w której opiekun prawny (rodzic) złożył deklarację wyboru lekarza dla swojego dziecka, lub dla której deklaruje jej złożenie.Protokół przekazania szczepionek do PSSE w Białymstoku Dnia.z………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………… ( nazwa placówki przekazującej)z obowiązkowych szczepień ochronnych.. Data i czytelny podpis pielęgniarki data wysłania Karty Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18 sierpnia 2011r.. Zdrowie i Profilaktyka.. Przekazanie kart uodpornienia do placówek.. Odbiorca: .. Lp.szczepień ochronnych, w przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.. przechowywanych przez składającego sprawozdanie.. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie.. 15-062 Białystok.. WNIOSEK O PRZEKAZANIE KARTY UODPORNIENIAszczepienia/szczepienie przeciw Nazwa szczepionki Nr serii szczepionki Data i godzina wykonania szczepienia oraz miejsce podania szczepionki Podpis osoby wykonującej szczepienie Przeciwwskazania do przeprowadzenia szczepień ochronnych Szczepienie przeciw Data stwierdzenia Data ustania Rodzaj przeciwwskazania Podpis lekarza kwalifikującegoz obowiązkowych szczepień ochronnych..

nieodpłatnego przekazania szczepionek statutowych do realizacji PSO.

wg informacji zawartych w kartach uodpornienia.. 7 dni po okresie sprawozdawczym.. Zdrowie matki i dziecka.. Rejestracja: POZ 41 330 34 10; do specjalistów 41 330 34 13. .. Co robimy.. * niepotrzebne skreślićMinisterstwo Zdrowia.. Lp.Wobec powyższego CM neoMedica przekazuje karty uodpornienia dzieci za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym, do placówki POZ wskazanej na piśmie przez rodziców/ opiekunów dziecka, bądź w odpowiedzi na wystąpienie o przekazanie karty uodpornienia przez nową placówkę POZ - w terminie 14 dni od daty wpływu w/w pism.. Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia.. Dział 1.3. a5a/bl.100k Samokopia --bl: 8,40: 6,83: St-5: Protokół Kontroli Wewnętrznej A4a/bl.100k--bl: 16,90: 13,74 Kartę uodpornienia przygotowano do przekazania w/w świadczeniodawcy …………………………………….……………… ….…….. Karta uodpornienia.Druk MZ-55: DOC: Formularz zapotrzebowania na szczepionki: PDF: Formularz formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niz bcg: PDF: Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu bcg: PDFProtokół przekazania kart uodpornienia.. Adresat: Numer identyfikacyjny - regon: Sprawozdanie należy przekazać w terminie.. w dniu .. Przekazujący: .. za okres.. przechowywanych przez składającego sprawozdanie.. Dokumentacja realizacji szczepień ochronnych u dziecka..

Szczegółowy wykaz przedmiotu przekazania z dnia ..... za okres.

Lekarz może zadać dodatkowe pytania.. Kielce, ul..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt