Protokół rady pedagogicznej wrzesień

Pobierz

Szkoła, placówka samorządowa jest zobligowana do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust.. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 17/2019/2020: w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2019/2020: Uchwała nr 17/2019/2020 (14kB) 18.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Informacja o awansach zawodowych.. - zapis tej części czcionką rozmiar 12 Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza.. Członkowie rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.. W wyniku nowelizacji tego rozporządzenia od 1 września 2021 r. ocena jakości pracy szkoły i placówki będzie dokonywana w ramach kontroli.Dyrektor/ Przewodniczący Rady Pedagogicznej stwierdził brak zastrzeżeń na piśmie do protokołu, w związku z czym Rada Pedagogiczna jednomyślnie zatwierdziła protokół z poprzedniego posiedzenia .. Przy powitaniu powinno nastąpić przedstawienie nowych pracowników i w zależności od dyrektora może skończyć się na słowach "Przedstawiam nową koleżankę/kolegę .. ., która/który będzie z nami pracował od września", ale bywają dyrektorzy, którzy proszą o przedstawienie swojej osoby.10.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.. Dodano: 29 października 2020..

Na tym protokół zakończono.

Sprawdź jakie zaplanować rozwiązania organizacyjne dla rady pedagogicznej na nowy rok szkolny 2021/2022.Protokół z zebrania rady pedagogicznej szkoły i placówki samorządowej może być także udostępniony osobom trzecim - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. stanowi, że rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.. Przewodnicząca Rady Pedagogicznej dyrektor Jolanta Ruła powitała wszystkich zgromadzonych na platformie Teams i stwierdziła , że na podstawie liczby uczestników , Rada Pedagogiczna jest władna podejmować uchwały.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. W tym dokumencie należy określić zasady protokołowania zebrań rady.Protokół nr 1/2016/2017 w dniu 30 sierpnia 2016r.. Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.Protokoły z zebrań rady pedagogicznej - odpowiadamy na wątpliwości dyrektorów.. 43 ust.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Uchwała nr 6/2016/2017 Uchwała nr 6/2016/2017 w sprawie organizacji doskonaleniaProtokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Protokołu nie sporządza się natomiast na spotkaniach niemających charakteru posiedzenia rady pedagogicznej.Należyte funkcjonowanie rady pedagogicznej przekłada się na prawidłowe działanie szkoły..

Zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane.

Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.. Artykuł 43 ust.. Opinia rady w sprawie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych.. (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. Rada pedagogiczna może wybrać również protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej.. 1 Protokół nr 2 zebrania Rady Pedagogicznej z 11 września 2020 roku.. Rada Pedagogiczna nr 2 - 11 września 2020r.. Jana III Sobieskiego w Szczecinku z dn. 28.08.2020 r. Sprawozdanie z pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2019/2020 EWALUACJA WEWNĘTRZNARady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Żorach z dnia 25.01.2012r.. Protokół sporządza się zgodnie z poniższymi zasadami: a) tytuł: nazwę rady np: Protokół Nr.. z zebrania Rady Pedagogicznej Gimnazjum im.Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.. Na podstawie art. 43 ust.. Natomiast zasady pracy rady określa jej wewnętrzny regulamin.. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 6 w Żorach § 1..

Wszystkie zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane.

Wnioski.. Regulamin ten w szczególności powinien zawierać postanowienia .Jeżeli w posiedzeniu rady pedagogicznej biorą udział osoby spoza grona nauczycielskiego, informacja o obecności tych osób powinna zostać zaznaczona w protokole, a protokół podpisany zgodnie z powyższymi zasadami.. Ustawa nie precyzuje zasad protokołowania, np. czy protokół może być pisany komputerowo czy ręcznie, czy pisze go .Grzywna za brak udostępnienia protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej.. zm.) mówi, iż rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania rady są protokołowane.. Sprawy różne.. Tak stanowią przepisy prawa.. dyrektor szkoły przygotowując zebrania rady pedagogicznej jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.Przepis art. 43 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej u.s.o.). (Na zakończenie protokołu pod tekstem po lewej stronie czytelnie podpisuje się protokolant, na środku przewodniczący zebrania (dyrektor Szkoły), a po prawej wszyscy uczestnicy zebrania (Rada Pedagogiczna)).. Powitanie.. Posiedzenia rad pedagogicznych są istotne z punktu widzenia realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i niewątpliwie protokoły z tych posiedzeń stanowią dane publiczne podlegające udostępnieniu - takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd .wrzesień/paździ ernik 2020 B.Kołdunek A.Roćko R.Kubiesa M.Żołnieruk B.Kołdunek sprawozdanie, zdjęcia, strona WWW Określenie: Wymagana dokumentacja oznacza skompletowanie i przedłożenie do zatwierdzenia dokumentacji wyjazdu zgodnie z : załącznikiem nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady pedagogicznej w dniu 29 kwietnia 2011 r.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy dyrekcji Ośrodka, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej..

B. Przebieg zebrania protokołował/aNa tym posiedzenie Rady pedagogicznej zakończono.

do Protokołu nr 5 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. obliguje do protokołowania zebrań rady pedagogicznej, nie określając zawartości, zasad i sposobów jego prowadzenia.. USTALENIA FORMALNE A.. Proponowany porządek obrad: Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 18/2019/2020: w sprawie opinii Rady Pedagogicznej na temat aneksu do arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021: Uchwała nr 18/2019/2020 (12kB) 19.. Przedstawiamy przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny w przedszkolu.. Nabór dzieci sześcioletnich.. 7 lipca 2017 r.1.. Zgodnie z zapisem art. 40 ust.. Rada pedagogiczna wybiera spośród swoich członków protokolanta zebrania.. Janusza Kusocińskiego, przy ul. Chemików 1a wProtokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.Protokół z Rady Pedagogicznej ZPGiSP w Leźnie.. Protokołował: Przewodniczący rady pedagogicznej członkowie rady pedagogicznejRegulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. Rada Pedagogiczna zatwierdza uchwałą: Statuty szkół wchodzących w skład SOSW Nr 2 albo ich zmiany Zakończenie zebrania.. Strona 1 z 3 …………………………………….. KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ § 2.. Zakończenie obrad.. Uchwała nr 5/2016/2017 Uchwała nr 5/2016/2017 w sprawie zatwierdzenia programów wychowania i nauczania na rok szkolny 2016/2017 Protokół nr 2/ 2016/2017 w dniu 15 września 2016r.. Uchwała RadyZebranie rady pedagogicznej prowadzi dyrektor i to on przygotowuje ramowy plan spotkania.. Ważne!. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Pedagogiczna uchwala: § 2Art.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3. z dnia 20 września 2018 r. W dniu 20 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im.. Organizacja rady powinna odbywać się więc zgodnie z przepisami Prawa oświatowego, a także przyjętym przez radę regulaminem.. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Maz.. Dyrektor planując sierpniowe zebranie rady pedagogicznej powinien zadbać o to, aby odbyło się ono po zakończeniu egzaminów poprawkowych i naradach organizowanych przez kuratora oświaty oraz organ prowadzący.. Przebieg rady/ obrad a.Protokół nr 1 rok szkolny 2018/2019 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt