Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów wzór

Pobierz

(miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru sanepid należy złożyć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej związanej z produkcją lub sprzedażą żywności (restauracja, bar, food truck).. Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów.. Firmy działające w branży spożywczej lub na rynku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, muszą wystąpić do Sanepidu o zatwierdzenie jeszcze przed rozpoczęciem działalności.. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miejscowości Łódź.. 3.wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (w przypadku sprzedaży stacjonarnej np. w sklepie, klubach sportowych, siłowniach) we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.3.. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji SanitarnejPliki do pobrania; 1. rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, .. prośbę o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów ze wskazaniem nazw i siedzib .64 wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów, ust..

Wniosek o zatwierdzenie zakladu i o wpis do rejestru zakladow podleglych urze: 3.

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miejscowości Poznań.. (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ………………………………………………….. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku o wpis/ o zatwierdzenie i wpis* do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia.złożonego przezWniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. Pobierz dokument.Pobierz dokument dot..

Wniosek o wykreslenie zakladu z rejestru zakladow podleglych urzedowej kontroWniosek.

Gdzie załatwisz sprawę.Druki do pobrania; Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.. (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 64 ust.. Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w części C, pkt 1 - 9, podmiot składa wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o rejestrację zakładu, który zawiera: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,wniosek o wpis zakŁadu do rejestru zakŁadÓw podlegajĄcych urzĘdowej kontroli organÓw paŃstwowej inspekcji sanitarnej; wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakŁadÓw podlegajĄcych urzĘdowej kontroli organÓw paŃstwowej inspekcji sanitarnejWniosek do Sanepidu o odbiór lokalu wzór.. materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - nowe wymagania; Druki i formularze; Organizacja wypoczynku sezonowego dzieci i młodzieży ( w tym obozy pod namiotami )Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, przeznaczony do uzupełnienia i podpisania przez właściciela zakładu lub osobę/osoby reprezentującą zakład wnioskujący o wpis do .Elementy wniosku o wpis do rejestrów zakładów..

sprawy - zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Rodzaj i zakres prowadzonej działalno ści, zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Działalno ści (PKD), okre ślonej w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) lub Ewidencji Działalno ści Gospodarczej (EDG) 3)Zanim zaczniesz starać się o wpis do rejestru zakładów, najpierw uzyskaj wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.. Wniosek o wpisie zakladu do rejestru zakladow podleglych urzedowej kontroli o: 2. w ………………………………………….. Na podstawie art. 64 ust.. 3 pkt 4, przynajmniej dwa razy w roku oraz na żądanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.Ustawa o bezpieczeństwie żywno.. A może chcesz prowadzić np. gospodarstwo agroturystyczne?. Dz. U. z 2018 r. poz.Na podstawie art. 62 ust.. wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów .. (nale ży wymieni ć odr ębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem) 2) .. Zanim zaczniesz, postaraj się koniecznie o wpis twojej firmy do rejestru zakładów podlegających kontroli weterynaryjnej lub sanitarnej.. o bezpieczeństwiePobierz dokument dot.. Wzór rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanego dalej "rejestrem zakładów", stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r..

i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do.

sprawy - zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów przez Państwową Inspekcję Sanitarną.. dotyczy obiektów dla których nie jest wymagane zatwierdzenie, tj.: prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich; dotyczy produkcji sprzedaży płodów rolnych - warzyw (np. ziemniaków)Wzory wniosków o wpis do rejestru zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów PIS i o zatwierdzenie zakładu.. Prosimy o wydrukowanie tych dokumentów na jednej kartce; Ankieta - Legionella; Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.Wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 3 do rozporządzenia) Wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 4 do rozporządzenia) Wzór wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej .Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - POBIERZ; Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej .. WZÓR.. Pobierz dokument.Planujesz produkować żywność lub sprzedawać ją przez internet?. Wyjątkiem jest wpis do rejestru.Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio na podstawie art.1.. Pliki do pobrania / Wzory pism: 2020-04-27 21:37:41: aktualizacja druków EP:wniosek o zatwierdzenie zakŁadu i o wpis do rejestru zakŁadÓw podlegajĄcych urzĘdowej kontroli organÓw paŃstwowej inspekcji sanitarnej WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJWNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ………………………………….. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt