Decyzja o odebraniu psa wzór

Pobierz

Decyzja administracyjna o odebraniu zwierząt Author: Burmistrz Mszczonowa Created Date: 8/28/2017 1:45:21 AMDecyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi wydawana jest niezwłocznie.. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.. Zatem, mimo że zwierzę zostało odebrane nie na mocy decyzji administracyjnej, to i tak wójt musi potwierdzić ten fakt, wydając stosowną decyzję administracyjną.Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt Termin załatwienia Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.. 1a ustawy o ochronie zwierząt) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.. wzor decyzji o czasowym odebraniu zwierzat w zwiazku ze znecaniem sie nad nimDecyzja o czasowym odebraniu.b)gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wojta ( burmistrza,prezydenta miasta),jezeli jest to zwierzeUstawa o ochronie zwierząt przewiduje możliwość odebrania zwierzęcia jeszcze przed wydaniem takiej decyzji.. Orzeczenie lekarsko - weterynaryjne (załącznik nr 2).. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.. Szczegółowe informacje I piętro, pok.. nr 10 Telefon kontaktowy 055 244-81-28posrednictwem Burmistrza Zelowa w terminie 14 dni od doreczenia decyzji stronie.. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data ..

§3Jeżeli decyzja, o której mowa w ust.

Bandelewska Bogusława.. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego.rtf : 102,6k : 118.. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze przebywanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, policjant, a także upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta).Wniosek o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi - załącznik do karty usługi WGK-III.0143.7.6.2020.. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decy-Można odebrać zwierzę właścicielowi na podstawie decyzji.. tJZASADNIENIE W dniu 12.09.2016 r. do Wydzialu Infrastruktury Miejskiej Miejskiego w SochaczewieW drugim trybie uregulowanym w art. 7 ust.. 0-22 825-75-35, faks 0-22 825-60-49Pamiętajmy o tym, że decyzja może być podpisana wyłącznie przez osobę uprawnioną do wyda-wania decyzji na podstawie obowiązujących przepisów lub osobę posiadającą pełnomocnictwo upoważniające do wykonania tej czynności.. zdarzenia, ewentualnie nazwiska osoby, której zarzut dotyczy (załącznik nr 1).. 2019 poz. 122).WYDANIE DECYZJI O CZASOWYM ODEBRANIU ZWIERZĄT Podstawa prawna: Art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami)..

Wymagane dokumenty:Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt.

Decyzja podpisana przez osobę nieuprawnioną, nieposiadającą właściwego upoważnienia, jest wadliwa.wzór decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w związku ze znęcaniem się nad nimDecyzja burmistrza o odebraniu koni właścicielowi FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 3/2013.. Okres, o którym mowa w ust.. Miejsce załatwienia Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Lelkowie - sekretariat, pokój nr 7.. Właściciel psów nie sprawuje należytej kontroli nad nimi.. Tak jak nie można odebrać nikomu przymusowo telewizora, tak samo i psa ;-) .Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości lub w części i umorzeniu postępowania I instancji w całości lub w części.rtf : 72,7k : 117.. Psy przeskakują przez ogrodzenie, kilkakrotnie zaatakowały śmiertelnie inne zwierzęta.stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art.. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.32 tel.. Zawiadomienie o odbiorze zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia z opisem przebiegu interwencji, lokalizacji.. Pierwszy z nich został określony w art. 7 ust.. Osoba kontaktowa..

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Sprawa zaczęła się od wspólnej interwencji TOZ-u i straży miejskiej (powiadomionych przez sąsiadów), podczas której znaleziono .Decyzję w tej sprawie podejmują samodzielnie podmioty, o których mowa w przepisie, kierując się przesłankami określonymi w dyspozycji art. 7 ust.. OPIS SYTUACJI Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt burmistrz wydał decyzję o odebraniu koni ich właścicielowi i przekazaniu ich osobie prowadzącej gospodarstwo rolne.Orzeczenie dotyczyło decyzji o czasowym odebraniu psa (rysopis: w typie owczarek, samiec, czarno-szary, ok. 9 lat), który był przetrzymywany w stanie rażącego zaniedbania i bez opieki, co powodowało cierpienie zwierzęcia.. Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawcą jest przedstawiciel takiej organizacji.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia, podejmowana jest przez wójta z urzędu, po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.. Zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun, może mu być czasowo odebrane na podstawie decyzji wójta (burmistrza .Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa tel..

O odebraniu zwierzęcia niezwłocznie zawiadamiany jest wójt, celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.

Miejsce załatwienia1.. Miejsce załatwienia.. Jedynie w przypadku gdy jest podejrzenie choroby zakaźnej - można psa poddać obserwacji.. Termin załatwienia Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoNie można odebrać psa.. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.rtf, rozumie się przez to Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. , oraz Ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami.. 16 ust.. Nie jest to jednak odebranie psa - do psa stosuje się bowiem przepisy o posiadaniu rzeczy.. Od tej decyzji właściciel może się odwołać do Samorządowego .- kopie testów psychicznych psa, - kopie ukończonych kursów tresury, - dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 82zł) Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie.Policja dla Zwierząt) i do wyroku sądowego w trybie sądu 24-godzinnego - dzięki temu osoby fachowe i doświadczone wnioskują i dokumentują a sąd 24-godzinny na tej podstawie orzeka o przepadku zwierząt lub podejmuje inną decyzję - procedura odbioru powinna być oddzielona od procedury karnej - gdyż nie zawsze osoba znęcająca się czyni to świadomie i dlatego nie zawsze jest karana, a zwierzęta nie mogą czekać na wynik często przewlekłego postępowania karnego, a poza .Formularze i Wzory Premium, Ochrona środowiska, Inne Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia (art. 7 ust.. Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Lelkowie - sekretariat, pokój nr 7.Odebranie agresywnego psa FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 7/2012..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt