Oświadczenie wypożyczenia sprzętu

Pobierz

Regulamin wypożyczalni.. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku.. 11-500 Giżycko.. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z siedzibą przy ulicy Sulechowskiej .sprzęt.. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "PRACUŚ" załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy.. Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny udostępniany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach po podpisaniu aneksu do umowy.. Nie wnoszę zastrzeżeń co do stanu technicznego pobieranego przeze mnie sprzętu i zobowiązuję się zwrócić go w ustalonym terminie.. ZAŚWIADCZENIE załącznik nr 2. pl. Grunwaldzki 6.. Załącznik 6 - Wzór uczestnika projektu.. Rakiety śnieżne (para): 1-3 dni: 15 zł/dzień; 4-7 dni: 12 zł/dzień powyżej 7 dni: 9 zł/dzień; Posiadaczom Karty Stałego Klienta naszego sklepu przysługuje rabat w wysokości 20% przy wypożyczeniu dowolnego sprzętu.Oświadczenie o wypożyczeniu elementów aranżacji przestrzeni.. Jestem świadomy, że łyżwy/kask są sprzętem używanym i ich stan techniczny odpowiada stanowi sprzętu używanego.. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie.. 87 428 23 75. .. Załącznik 2 - Formularz zgłoszeniowy..

Oświadczam, iż w momencie wypożyczenia sprzęt jest sprawny.

W przypadku braku zwrotu sprzętu w terminie określonym w Regulaminie naliczane będą dalsze opłaty do momentu zwrotu sprzętu, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma możliwości podjęcia działań windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności.uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.. Najemca, podczas testowania sprzętu nie może przekroczyć 1000 stron wydruku.. Załącznik 7 - Karta oceny stanu pacjenta wg skali Bathel.. _____ (podpis osoby wypożyczającej)Właściciel sprzętu przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.. pl. Zjazdowa 15.. UPOWAŻNIENIE DLA OPIEKUNA-CZŁONKA RODZINY załącznik nr 4 .Załącznik 1 - Wykaz sprzętu.. W szczególności spada na niego ryzyko uszkodzeń sprzętu, jego kradzieży, dewastacji, zalania, uderzenia pioruna itp.. OŚWIADCZENIE załącznik nr 3.. Załącznik 5 - Protokół zdawczo-odbiorczy.. WYPOŻYCZAJĄCY: .. Przedmiot Umowy - dane Sprzętu: (typ/model/: znaki szczególne/nr fabryczny): ………………………………………………………sztuk …….. ("Sprzęt").Protokół wypożyczenia sprzętu..

511 bud.Nasze wypożyczalnie sprzętu dostępne są w całej Polsce.

: 514 609 655 w godz. 8.00 - 14.00 Dokumenty do pobrania FORMULARZ REKRUTACYJNY.. Upoważnienie.UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU Zawarta w dniu .. w miejscowości .. pomiędzy Wypożyczalnia Kajaków Radomka Konrad Aderek, Wola Chodkowska 32, 26-900 Kozienice, zwana dalejZałącznik nr 1 do formularza wniosku o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych .. (data) lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane dla potrzeb wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych Imię i nazwisko .Oświadczenie - wypożyczalnia sprzętu: skorzystać z usług wypożyczalni należy przedłożyć: kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu.. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Wypożyczalni, oświadczenie o dochodzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na .Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w ramach projektu "PRACUŚ".. Wypożyczalnia Utworzono: 24 lipiec 2018 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego tel.. Regulamin wypożyczalni.. Zasady udostępniania sprzętu:Wypożyczający podpisuje oświadczenie, w którym przejmuje odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt i zobowiązanie do jego zwrotu w takim stanie w jakim został wypożyczony..

Wypożyczenie sprzętu wiąże się z przystąpieniem do projektu.

Oświadczenie Ja _____ , niżej podpisany (a) oświadczam, i zapoznałem / zapoznałam* się z powyższym regulaminem wypożyczenia sprzętu wodnego oraz w pełni akceptuje jego treść.. PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z DNIA.. Wypożyczenie obrazu - ogólne zasady .. Oświadczenie- Zasady wypożyczenia sprzętu (paintball)2017 Oświadczenie dotyczące wypożyczenia łyżew nr.. załącznik 3 - Oświadczenie o rezygnacjiPowiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.. Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób, które utraciły sprawność organizmu poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do .oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu.. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.Ja niżej podpisany (imię i nazwisko czytelnie) ………………………………………………………………………………., oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem i cennikiem wypożyczalni sprzętu pływającego Stowarzyszenia Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie i zobowiązuję się do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.Oświadczam jednocześnie, iż wypożyczony przeze mnie sprzęt został mi udostępniony bez żadnych uszkodzeń.Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową - dot..

Zwrot sprzętu w Biurze Komunikacji Marketingowej (p.

PoAby skorzystać ze sprzętu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, na podstawie którego spisywane jest oświadczenie wypożyczającego o odpowiedzialności za powierzony sprzęt.. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną.Wypożyczalnia .. osób zakwalifikowanych Informacja o przeprowadzonych działaniach w ramach środków towarzyszących Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczychOsoba ubiegając się o wypożyczenie sprzętu składa wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz orzeczeniem o niepełnosprawności.. Wypożyczalnia » Narzędzia i urządzenia budowlaneWypożyczalnia Sprzętu Opublikowany dnia 27 listopada, 2015 przez pcpr w Artykuły Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach od dnia 16 listopada 2009 roku działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych "Tęcza".Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.. Przyjmuję całkowitą odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu.. podpis pobierającego sprzęt podpis pracownika wydającego sprzętOŚWIADCZENIE WYPOŻYCZENIA ŁYŻEW I KASKÓW .. Elektroniczny pomiar wilgotności w przypadku wypożyczenia sprzętu powyżej 14 dni gratis!. § 4 Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.Strony zgodnie postanowiły, co następuje: Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Klientowi następującego sprzętu stanowiącego własność Wynajmującego, na warunkach wskazanych w Umowie.. Umowa użyczenia: Zawarta w Warszawie w dniu 14 sierpnia 2014 r *Niepotrzebne skreślić.. załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt