Sprawozdanie z praktyk wzór

Pobierz

Rodzaj wykonywanej pracy 6. imię nazwisko studenta.. Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport.. W czasie praktyki studentka hospitowała lekcje prowadzone przez opiekuna praktyki i prowadziła samodzielnie lekcje w obecności opiekuna.. Nazwa Twojej uczelni lub szkoły Tytuł: "Sprawozdanie z praktyk zawodowych" (najlepiej wyróżnioną czcionką) Miejsce odbywania praktyk oraz .Sprawozdanie.. Pełnomocnik Kierownika Specjalności ds.Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki znajduje się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania w zakładce dotyczącej praktyk.. Sprawozdanie z praktyk - wzór Author: Adam Redmer Description: Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport Last modified by: Grzegorz M. Szymański Created Date: 3/23/2017 10:04:00 AM Company: Politechnika Poznańska Other titles: Sprawozdanie z praktyk - wzórData złożenia dokumentów: dd mm rrrr SPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku MBiM Podstawa: Porozumienie / Wniosek o zwolnienie* Praktykant: Nazwisko Imię Numer indeksu Grupa / Specjalność studiów Miejsce realizacji praktyk: Pełna nazwa firmy / szkoły Pełen adres firmy / szkoły Osoba kontaktowa: Imię i nazwisko Stanowisko Telefon (0-##) #-###-### E-mail Termin realizacji praktyk: od dd mm rrrr do dd mm rrrr .Sprawozdanie z praktyk - wzór..

Miejsce praktyki (kraj, dokładny adres, telefon) 4.

Zaczynając pisać warto wstępnie zebrać najważniejsze informacje na temat placówki, w której odbywaliśmy praktyki.. w ……………………………………………………………………………………….. miejsce praktyki (nazwa i adres zakładu pracy) W okresie od ………………………………….. do ………….…………………………….. data rozpoczęcia praktyki data zakończenia praktyki.. W sprawozdaniu student ma za zadanie opisać miejsce w .1.. Data złożenia dokumentów: dd mm rrrrSPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku TransportPodstawa:Porozumienie / Wniosek o zwolnienie*Praktykant:NazwiskoImięNumer .Wzór sprawozdania z praktyki 1.. W ramach praktyki studentka zapoznała się z dokumentami szkoły tj.Sprawozdanie z praktyki podpisane przez promotora.. Nawet jeśli Twoje sprawozdanie zajmie niewiele miejsca (może tylko jedną stronę), warto.. Raport z praktyki winien być napisany według przedstawionego schematu i wydrukowany dwustronnie z numerami stron.SPRAWOZDANIE Z ODBYTEJ PRAKTYKI Wygl ąd sprawozdania : • Sprawozdanie musi obejmowa ć ok. 20 stron (plus ewentualne zał ączniki) • Czcionka: Arial 11; odst ęp 1,5; marginesy: lewy / prawy 2,5 cm; górny / dolny 2,5 cmPodczas 3 tygodniowej praktyki zajmowałam się m.in.: .pedagogika, sprawozdanie, praktyki studenckie, szkoła SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH W dniach od 10.05.2010 do 28.05.2010 odbywałam praktyki studenckie w Szkole Podstawowej im..

Moim opiekunem praktyk był sekretarz Goliny Henryk Bąk.

Chodzi mi o miesięczne sprawozdanie z praktyk technika obsługi turystycznej prosiłabym o jakiś wzór lub napisanie data to : 3.11-30.11 2013 miejsce : Zajazd kasztelańskiZałącznik Nr 5 - Wzór karty wstępnej praktyki zawodowej; Załącznik Nr 6 - Wzór skierowania; Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej; Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Załącznik Nr 9 - Wzór dziennika praktyk Sprawozdanie z realizacji praktyk .. Wzór dla sprawozdania z konferencji.. Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ., w terminie .. Data i podpis zakładowego opiekuna praktyki.Sprawozdanie z praktyk - wzór Author: Adam Redmer Description: Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport Last modified by: Andrzej Created Date: 3/27/2015 1:16:00 PM Company: Politechnika Poznańska Other titles: Sprawozdanie z praktyk - wzórSprawozdanie z przebiegu praktyk.. Aleksandra Kaszowicz.. Dyżury menadżera - zaliczenie praktykStaż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. W oparciu o akt prawny: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw staż został skrócony i trwał 12 miesięcy.Miejsce praktyki: Imię i nazwisko praktykanta: ..

Ocena za sprawozdanie jest jedną ze składników oceny za praktykę.

rok szkolny:.. /pieczątka lub pełna nazwa i adres / Termin praktyki: .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego.. [tytuł konferencji] W związku z …………… [przedstawienie tła wydarzenia] ……………, odbyła się w …………… [miejscowość] ……………, w …………… [dokładna lokalizacja] ……………, konferencja zorganizowana przez …………… [organizator konferencji] …………… .. Kontakty z rodziną rolnika (dotyczy praktyk w gospodarstwie rolnym na kierunku rolnictwo) 8.Jak napisać sprawozdanie z praktyk - wzór Skonstruuj stronę tytułową.. Gliwice1.1.. Rok studiów i kierunek 3. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyki; 1.2. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpiecze ństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i słu żbowej; 1.3. nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zada ń wynikaj ących z programu praktyk; 1.4.SPRAWOZDANIE.. W sprawozdaniu (na dwie, trzy strony lub więcej) piszemy generalnie czego student się nauczył i czym się wykazał (ale to na podstawie sprawozdania oceni pełnomocnik).. Miała ona miejsce w dniach …………… [data wydarzenia] .SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.. Paweł Binerat.. W wymiarze 120 godzin.. Wzór sprawozdania semestralnego z realizacji wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Krótka charakterystyka gospodarstwa lub miejsca praktyki 5.

godzin.. W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Golinie przy ulicy Nowej 1.. Przed rozpoczęciem praktyk zapoznano mnie z regulaminem pracy oraz przepisami związanymi z .Title: SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Author: Anna Arent Last modified by: Anna Arent Created Date: 5/28/2009 1:49:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJZ2-P-RG-2 WYDANIE N2 Strona: 1 z 2 WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Nazwisko i imię studenta: .. z przebiegu praktyki studenckiej.. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. We wrześniu (najpóźniej do 10 października) należy złożyć w przygotowanej skrzynce dla praktyk wypełnione druki (podpisane przez promotora zgłoszenie i sprawozdanie): Zgłoszenie praktyki; Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (umowa, zaświadczenie itp.) .sprawozdanie z praktyk; wzór podania o praktyki; wzór umowa o praktyki; sprawozdanie wzór; wzory sprawozdań; wzór sprawozdania; praktyk; praktyki; gotowe wzory sprawozdań; sprawozdania .. Kto jest właścicielem, gdzie się ona znajduje, co się na niej robi, ilu ma pracowników, jak funkcjonuje cała firma?. Sprawozdanie z konferencji.. Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów pierwszego stopnia studiów kierunków ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 1.1.. Ogólna charakterystyka przebiegu praktyk - kierunek ekonomia W roku akademickim 2010/2011 w grupie studentów I i II roku kierunku ekonomiaTechnik logistyk - Wzór sprawozdania z praktyki zawodowej do pobrania (doc.) SPRAWOZDANIE -wzórWzór.. Nazwisko i imię studenta 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt