Umowa na wypożyczenie sprzętu

Pobierz

Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Biorącego do używania postanowień § 2-4 niniejszej umowy.. Zawarta w …………….. w dniu .. 2.Użyczający na własny koszt i ryzyko dostarczy sprzęt, o którym mowa w § 1 do siedziby Biorącego w użyczenie, na Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego, w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.. 3.Opłaty za wypożyczenie sprzętu KORZYSTAJĄCY ponosi zgodnie z cennikiem i zobowiązany jest do ich uiszczenia w dniu wypożyczenia sprzętu.. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełny miesiąc na konto WypożyczalniUMOWA NAJMU SPRZĘTU ("Umowa") Niniejsza umowa została zawarta dnia ……………… roku pomiędzy: Wynajmującym - Panem Tomaszem Wincenciakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą STREFAKIEROWCY.PL TOMASZ WINCENCIAK pod adresem: ul. Wojciecha Gersona 28, 30-818 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 681-193-96-07, REGON 120756357, w imieniu którego działa ………………………………….12.. Okres trwania umowy określa się na dni 14 od daty przekazania sprzętu przez Wynajmującego do Najemcy.. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.. Umowa zawarta jest na czas: od momentu przekazania WYPOŻYCZAJĄCEMU sprzętu, do momentu jego zwrotu do WYPOŻYCZALNI..

§2 Data, godzina,miejsce wypożyczenia sprzętu .....

3 niniejszego paragrafu.. Miejsce zwrotu sprzętu wypożyczonego zgodnie z §1: Ośrodek Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56 - 200 Góra.. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.Wzór umowy najmu sprzętu.. 16.Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu wodnego- kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi według regulaminu Wypożyczalni.. Pobierz darmowy wzór umowy użyczenia w formacie pdf i docx!Strony postanawiają, że wypożyczenie sprzętu, o którym mowa w ww.. POMIĘDZY: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego REHAVIT sp.z o.o. Przy ul. Modrzejowska 32a 41-200 Sosnowiec, tel: 32 307 14 05.umowa o wypożyczenie sprzętu.. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić Sprzęt w takim samym stanie, w jakim sprzęt odebrał.. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Właściciel sprzętu nie ponosi odpowiedzialności.. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.. §6 Opłaty umowne 1. umowie do niniejszego aneksu, zostanie przedłużony na czas do dnia § 2 Wypożyczający dokona odbioru końcowego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 do ww..

umowy.Do użyczenia sprzętu szkolnego konieczna umowa.

Biorący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Użyczającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.. Urządzenia te nie zostaną im jednak darowane na własność lecz jedynie użyczone.5.. Sprzęt zostanie dostarczony do Wypożyczającego zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.. Przepisy dotyczące tej procedury określa Kodeks cywilny w art. 710 -719.. Postanowienia dodatkowe Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a wszystkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby WYPOŻYCZAJĄCEGO.Na wezwanie Użyczającego Biorący ma obowiązek udostępnić sprzęt do kontroli.. Łączna wartość sprzętu w PLN ., słownie: .. 2.dalej zwany Sprzętem, stanowiącym wyłączną własność Właściciela, który wyraża zgodę na jego wypożyczenie na warunkach określonych postanowieniami niniejszej Umowy oraz Regulaminu, o którym mowa w ust.. : ……………………………….. O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO Zawarta w dniu _____ w Warszawie pomiędzy: firmą EKO-BHL spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 89 w Warszawie (kod 01-301), reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: _____ zwaną dalej "EKO-BHL" a1..

Koszt transportu sprzętu obciąża Wynajmującego.

Umowa nie tylko ma zabezpieczać sam sprzęt, ale również interesy każdej ze .. umowa o wypożyczenie sprzętu .zgodę Dziekana WA na wypożyczenie przedmiotu umowy.. §7 1.Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.Umowę tę różni od umowy najmu czy dzierżawy jej bezpłatny charakter.. Termin wypożyczenia Sprzętu została określony we wniosku i może zostać przedłużony na zasadach określonych w Regulaminie.. Zwrot przedmiotu umowy użyczenia następuje na podstawie protokołu zdawczo-UMOWA O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO TESTOWANIA Stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy partnerskiej zawartej w dniu .pomiędzy "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Partnera.zwanego w niniejszej umowie Pożyczającym,UMOWA NR.. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.. Okres użyczenia może zostać przedłużony na wniosek Biorącego do używania.. W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. W przypadku zwrotu sprzętu/narzędzi uszkodzonych na skutek niewłaściwego użytkowania, zniszczonego lub niekompletnego, wypożyczający jest uprawniony do zajęcia części zabezpieczenia równoważne poniesionej szkodzie lub żądania dopłaty.Umowa na wypożyczenie sprzętu nie tylko powinna obejmować istotne elementy ze sprzętem związane, ale rownież zakres odpowiedzialności na różnych płaszczyznach czy szersze klauzule w zakresie samych ustaleń między stronami, odpowiednie załączniki itd..

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wypożyczenie Sprzętu Klientowi przez Właściciela na czas1.

4.UMOWA O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU Zawarta w dniu _____ w Krakowie pomiędzy: spółką pod firmą Compendium Centrum Edukacyjne spółka z o.o. przy ul. Tatarskiej 5 (kod 30-103), reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: _____ zwaną dalej "Compendium" aWypożyczony sprzęt medyczny należy zwrócić w stanie sprawnym i czystym; za zwrot brudnego sprzętu medycznego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł (barierki, materac piankowy i inne elementy łóżka).. UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO.. Najemca dokonuje zapłaty należności za wynajem w kasie Wynajmującego lub na rachunek bankowy.. Procedurę i dopuszczalne okresy przedłużenia określa Regulamin wypożyczania laptopa.. Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie.przedmiotu umowy użyczenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania, i dostarczenia go własnym transportem pod adres: ul. Przy Forcie 10/99, 02-495 Warszawa lub inny wskazany przez Użyczającego, oraz do bezpiecznego rozładunku na własny koszt.. Przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Stron.3.. Wypożyczający zobowiązuje się do używania sprzętu specjalistycznego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz że nie będzie go udostępniał osobom trzecim.. Wypożyczający zobowiązany jest do użytkowania sprzętu wyłącznie w celu, w terminie i w miejscu określonych w Umowie, bez prawa wypożyczenia/ udostępnienia Sprzętu Stowarzyszenia podmiotom trzecim.. Ilość wypożyczonych kajaków .,wioseł ., kamizelek .Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. Przedmiotem Umowy jest oddanie najemcy do używania sprzętu .. wraz z .. zm./ celem prowadzenia ewidencji sprzętu.. § 13wzór umowy kupna sprzętu budowlanego; wzór umowy najmu sprzętu budowlanego; umowa wynajmu sprzętu drogowego; umowa wynajmu sprzętu komputerowego; umowa wynajmu sprzętu rolniczego; wynajem .Umowa na wypożyczenie sprzętu nie tylko powinna obejmować istotne elementy ze sprzętem związane, ale rownież zakres odpowiedzialności na różnych płaszczyznach czy szersze klauzule w zakresie samych ustaleń między stronami, odpowiednie załączniki itd.Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następujących narzędzi: ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt