Rozliczenie godzin ponadwymiarowych wzór

Pobierz

Karta Nauczyciela z uwagi na specyficzny czas pracy nauczycieli przewiduje jako jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela wynagrodzenie za pracę w godzinach .Wzory dokumentów (152) Witam serdecznie Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.Wzory dokumentów (152) Witam serdecznie.. Praca.. Sprawdź, czy i kiedy zapłacić za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, jeśli nauczyciel nie dostarczył kart wypracowanych godzin np. z powodu choroby czy urlopu.Wyliczanie normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe: 4500 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 500 zł (dodatek stażowy) + 1080 zł (dodatek funkcyjny) = 6080 zł.. Oferty można składać w następujący sposób: 1.doręczyć osobiście na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie ul. Sienieńskiego 20, 26-035 Raków .. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.ilość dni nieobecnych x 3,6 = ilość godzin niewypracowanych z pensum czyli 2x3,6= 7,2; pensum czyli 18 h - ilość godzin niewypracowanych z pensum (pkt.. ROZLICZENIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH Nr.. Z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy przepracował w maju 2017 r.:W związku z tym jego wymiar czasu pracy w kwietniu obliczamy następująco: 40 h × 4 tygodnie = 160 h. + 8 h × 2 dni = 16 h. - 8 h (święto) - 0 h (w analizowanym okresie pracownik nie miał nieobecności w pracy)..

3 - wzór karty rozliczeń godzin ponadwymiarowych) § 23.

W 2017 r. uczelnia obchodziła 70-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim.22.. Informacja dla obecnego pracownika o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczejPytanie: W umowach o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2, 3/4, 1/4 etatu) w punkcie dotyczącym limitu godzin ponadwymiarowych, którego przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za nadgodziny określono odpowiednio: powyżej 1/2 etatu, powyżej 3/4 etatu, powyżej 1/4 etatu oraz maksymalnie 39 godzin przeciętnie w tygodniu.Godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który ma pensum łączone..

Otrzymany wynik to liczba niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych (np. 6 -3,6 =2,4).

(przelicznik) X X X X Niezreal.godz.Druk rozliczeń godzin nadliczbowych dla nauczycieli do pobrania poniżej: Rozliczenie-godzin-nadliczbowychUstalenie łączonego pensum nastąpić powinno według następującego schematu: sumujemy godziny, które realizował będzie nauczyciel - zatem 24 + 9 daje 33 godziny.. (Nazwisko i imię).. (Stanowisko, funkcja) (etat)W przypadku nieobecności w pracy (np. L-4, opieka na dziecko, medycyna pracy, święta) od planu godzin w danym dniu odejmij 3,6.. 2 ) = godziny do wypracowania z pensum czyli 18 - 7,2= 10,8tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzinw ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.Wzór obliczania pensum łączonego - metoda uśrednione pensum zaokrąglone Zgodnie z zapisami Ustawy Karta Nauczyciela art. 42 ust.. Pensum to 20 godzin, godzin ponad wymiar jest 7.Godziny ponadwymiarowe to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych..

Nauczyciel z kwalifikacjami otrzymał przydział godzin: 17/18 + 10/26.

liczba godzin ponadwymiarowych w zasadzie nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.. sumujemy części etatów - zatem 24/30 + 9/18 daje 39/30.. Okres rozliczeniowy.. To problem od początku zdalnej pracy szkół - różnie interpretowane są bowiem przepisy dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.Kalkulator zdolności kredytowej.. Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Dokumentację przydzielonych i zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, stanowią: 1) arkusz organizacyjny szkoły na dany rok szkolny, 2) zgoda na przyjęcie godzin ponadwymiarowych w danym roku szkolnym (załącznik nr 2), 3) dzienniki zajęć, w tym dziennik zajęć nauczania indywidualnego, 4) księgi ewidencji zastępstw w postaci doraźnych godzin ponadwymiarowych,Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował wzory pozwów, które mogą wnieść starając się o wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe..

Czym różnią się oba pojęcia oraz co daje pracownikom praca w godzinach ponadwymiarowych?

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wyniesie 38,00 zł x (2h + 8h) = 380 zł.Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.. Zgodnie z uchwałą organu prowadzącego zostało obliczone pensum łączone: 17/18 = 0,944 10/26 = 0,384 (17 + 10) : (0,944 + 0,384) = 27 : 1,328 = 20,33.. Przekonajmy się!(zał.. Author.Karta rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw: docx: 16.00 KB: Paweł PedaGodziny ponadwymiaro we Godziny przepracowane Ilość godzin ponadwymiarowych do wypłaty Data - podpis Tygodnie rozliczeniowe od-do Rodzaj zajęć P W Ś Cz P S N Łącznie ogółem Po zł Po zł Nauczy- ciel sprawdzają cy Plan zajęć Dzienna liczba godzin etat.. 6.Miejsce i termin złożenia ofert.. = 168 godzin (160h + 16h - 8h - 0h).Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty, formularz cenowy, wzór umowy.. Oferty pracyJak rozliczać godziny wymiarowe za dni wolne od pracy i dni nieobecności w pracy nauczyciela Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w tygodniu częściowo nieprzep - Portal Oświatowy xRozliczenie godzin ponadwymiarowych; Statut; ZFŚŚ; Informacje dla rodziców klas I- VIII.. ROZLICZENIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH Nr 7/III/ 2020/2021.. Rozliczenie godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przekraczających wymiar etatu następuje w okresach miesięcznych.. 5c "Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych .Godziny ponadwymiarowe to takie, które wykraczają ponad normę czasu pracy określoną w umowie między pracodawcą a pracownikiem.. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych .Częstą praktyką rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw na podstawie kart przedstawianych przez nauczycieli.. 6080 zł: 160 h (nominalny czas pracy w listopadzie 2020 roku) = 38,00 zł/h..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt