Wzór protokołu komisji rewizyjnej koła łowieckiego

Pobierz

4 i 5, WALNE ZGROMADZENIE KOŁA ŁOWIECKIEGO JEDNOROŻEC w Przasnyszu postanawia: 1 1.. Zwykle do obowiązków komisji rewizyjnej należy nadzorowanie działań zarządu, zwoływanie walnego zebrania w razie bezczynności zarządu oraz opiniowanie .5.. Uchwał plan pracy - preliminarz.. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.. Preliminarz budżetowy Koła Łowieckiego nr 36 za sezon łowiecki 2012/13.Zostały one podjęte zwykłą większością głosów i są integralną częścią protokołu z zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz niniejszego protokołu.. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi podstawę do sporządzenia uchwały o wyborze.Wzór protokołu komisji skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej stanowią załączniki do regulaminu.. Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 1.. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu KołaKoła łowieckie.. Kolega Kledzik przedstawił sprawozdanie z prac zarządu koła (załącznik nr 2), kolega Skroban przedstawił sprawozdanie z gospodarki łowieckiej, (załącznik nr 3), kolega BińczakZatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia (protokół do wglądu w zarządzie koła).. Wzór Rocznego Planu Łowieckiego (od 2019 roku).doc..

Protokół komisji uchwal i wniosków.

sprawy : Realizacji kalendarza imprez sportowych , Organizacji wycieczki na połów ryb w Bałtyku.. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017/2018.. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.. Prawo Łowieckie.. Obowiązki komisji rewizyjnej w PZŁ określa statut , a w zakresie sprawozdawczości również ustawa o rachunkowości.. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdania członków Zarządu Koła oraz Protokół Przewodniczącego Komisji .Komisja rewizyjna może również kontrolować w powyższym zakresie działalność w kołach łowieckich.. Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła.. Zarząd Koła .. Obowiązek taki wynika z § 165 Statutu.. Szkolenia dla nowowstępujących; Szkolenia na selekcjonerów; Szkolenia - inne; .. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.. w sprawie udzieleniu absolutorium .. Zasady nabywania uprawnień do wykonywania polowania.. Uchwały w sprawie wykluczenia członka z Koła z przyczyn wymienionych w art. 17 ust.. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz(miejscowość, data) …………………………………………..

komisji rewizyjnej.

(adres)Zadania komisji rewizyjnej.. Organizacji konkursów organizowanych .Protokół Komisji rewizyjnej koła Łowieckiego "Darzbór" w Szczecinku z przeprowadzonej kontroli działalności statutowej i gospodarczej Zarządu Koła.. A. Filipiaka z funkcji członka Zarządu Koła Łowieckiego "Darzbór" w Szczecinku.. 4.Instrukcja w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności koła łowieckiego ŁOW-1; Roczne sprawozdanie z działalności koła łowieckiego ŁOW-1; Sprawozdanie finansowe koła (bilans) Wzór budżetu - 2 obwody; Wzór budżetu - 3 obwody; Załącznik do ŁOW-1Przemyski okręg łowiecki położony jest na terenie malowniczego regionu Podkarpacia i obejmuje swym zasięgiem teren byłego województwa przemyskiego.. 1 pkt.. Protokół komisji skrut.. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy 85-021 Żołędowo, ul. Koronowska 36 tel.. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed .Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.. sądu koleżeńskiego.. Wybór Komisji Uchwał.. Okręg liczy 62 obwody łowieckie, w tym 3 obwody wyłączone na rzecz ALP.1.. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o .6..

Protokół komisji skrut.

1 i 2 mogą być podjęte jedynie większością 2/3 głosów.załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 18 - sprawozdanie zarządu: 2018-10-22: załącznik nr 19 - deklaracja przystąpienia do pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 19 .1 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI PORADNIK METODYCZNY dla Komisji Rewizyjnych Kół Łowieckich.. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.. Statut Polskiego Związku Łowieckiego.. Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków .80-288 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 114 tel./fax (0-58) 341-56-87 e-mail: Konto: Bank Zachodni WBK SA, V O.Gdańsk,nr 85 0901 5553Protokół komisji skrut.. 3.Uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, połączenia Koła z innym Kołem, podziału Koła podejmowane są bezwzględną większością głosów.. Wzór umowy o prace ze strażnikiem łowieckim, powołania strażnika.pdf.Komisje; Koła Łowieckie; Obwody; Szkolenia.. Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła..

... Wniosek medal wrocławski dla koła łowieckiego.pdf.1.

Przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej koła.. Szacowanie szkódgłosowanie zatwierdzenie protokołu z tą poprawką, został on zatwierdzony jednogłośnie.. Protokół komisji skrut.. Wzór listy składek dla kół od 2020.xls.. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła -wniosek o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.. W ramach opiniowania wykonania budżetu komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o nim oraz informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przedstawioną przez jej organ wykonawczy.4 Działając na podstawie 53 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, po rozpatrzeniu sprawozdań członków Zarządu Koła oraz protokołu Komisji Rewizyjnej złożonego w trybie 70 pkt.. Rezygnacja kol.. +48 52 340 06 52 Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00 (wt - pt) 7:00 - 17:00 (pn)Harasim Marek -prezes koła, Klejna Urszula - skarbnik koła.. 2 STATUT PZŁ Komisja rewizyjna Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.. 9.» Strona główna / Kampanie / Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2014 / Wzory protokołów / Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) Box reklamowy 2010-05-31 10:38:34Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.. Myśliwi pomagają .. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla nowowstępujących do PZŁ przed komisją ZO PZŁ w Bydgoszczy www.. Wybieramy zatem nowy zarząd koła oraz komisję rewizyjną.. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.. Kolega Skroban przedstawił sprawozdanie z gospodarki łowieckiej, (załącznik nr 2),Ciężki los Komisji Rewizyjnej w Kole Łowieckim.. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2013/2014.. nowych organów koła w związku z upływem 5-letniej kadencji.. Komisja rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków.. Komisja skrutacyjna przedstawia po zakończeniu głosowania wyniki w formie protokołu.. odbył w omawianym okresie 11 posiedzeń, a przedmiotem obrad były.. Zasady wykonywania polowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt