Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Pobierz

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy: wypełniony formularz (druk) wniosku, dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.zagraniczne tablice rejestracyjne - jeżeli wnioskujący nie posiada tablic, wystarczy dostarczyć oświadczenie o ich braku; dowód odprawy celnej lub adnotacja na fakturze o numerze, dacie i miejscu odprawy celnej (o ile samochód został kupiony poza Unią Europejską)dowód rejestr.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.Oświadczenie o braku tablic składane w wydziale komunikacji przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, wykorzystywane najczęściej w przypadkach gdy klient wykona badanie techniczne posiadając numery tzw. wyjazdowe i odeśle je właścicielowi z zagranice przed rejestracją w wydziale komunikacji.Do wniosku musimy dołączyć (przetłumaczone) dokument potwierdzający, że jesteśmy prawnym właścicielem takiego pojazdu, zagraniczy dowód rejestracyjny, potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu, potwierdzenie zapłaty akcyzy, oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych, dowód niezbędnych opłaty oraz dowód osobisty (ewentualnie paszport, bądź inne dokumenty, gdy nabywcą jest firma lub cudzoziemiec).pojazdu sprowadzonego z zagranicy Oświadczam, iż pojazd marki ………………………………….…………..

Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

3.tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie1.. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikających z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, iż jestem bezpośrednim importerem pojazdu: ………………………………….…………………………………….….. (marka, typ, model) o numerze identyfikacyjnym (VIN) …….…………………….….…….…pojazdu sprowadzonego z zagranicy Oświadczam, iż pojazd marki ………………………………….………….. o numerze identyfikacyjnym …….…………………….………………… Został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych* Tablice rejestracyjne w/w pojazdu zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony * …………………………….…………… Data i podpis składającego oświadczeniezostał sprowadzony z zagranicy bez tablic rejestracyjnych** został sprowadzony z tablicami rejestracyjnymi o numerze …………………………………..

...Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy: 1.

Sprawę załatwia się osobiście.. Aby zarejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.. Pobierz wzór/formularz o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z innego kraju.OŚWIADCZENIE o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pouczenie Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny "§1.. Został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych*.na środku zatytułuj pismo: Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy, wpisz treść oświadczenia: Oświadczam, iż pojazd marki XXX, model XXX o numerze identyfikacyjnym VIN XXX został sprowadzony bez tablic rejestracyjnych/tablice rejestracyjne w/w pojazdu zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy Sprowdziłeś pojazd z zagranicy bez tablic rejestracyjnych?. 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych na zbywcy pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży pojazdu w Urzędzie Miasta Szczecin w terminie 30 dni od dnia dokonania .Tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie sprowadzającego pojazd do kraju o braku tablic rejestracyjnych; W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu .Kara za brak tablic w Polsce może wynieść nawet 5 000 zł..

Niezbędne w takiej sytuacji będzie jednak stosowne oświadczenie.

tablice rejestracyjne, a w przypadku braku tablic stosowne oświadczenie; dla pojazdów sprowadzonych do kraju do 31 grudnia 2015 r. dowód uiszczenia opłaty recyklingowej przez osobę, która sprowadziła pojazd na terytorium RP (500 zł).. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.. Oświadczam, iż pojazd marki ………………………………….………….. o numerze identyfikacyjnym (VIN) …….…………………….………….. Jeżeli nie jest to możliwe, właściciel pojazdu powinien udzielić pisemnego pełnomocnictwa.Brak tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy nie stanowi bariery przy rejestracji w Polsce.. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy .. - tablice rejestracyjne lub oświadczenie właściciela pojazdu o ich braku, - oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z zagranicy (w przypadku pojazdów zakupionych od osoby/firmy, która sprowadziła pojazd na teren RP) W takim przypadku importer składa oświadczenie o przyczynie braku tablic podczas rejestracji pojazdu w urzędzie.. pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestr..

zgdonie z obowiązującymi przepisami musisz do wniosku o rejestracji pojazdu dołączyć stosowne oświadczenie.

1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r.. Z 2007r.Pobierz, wydrukuj i wypełnij: wniosek, zgodę oraz oświadczenia (oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (formularze dostępne są również w urzędzie).. pojazdu- czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dołączonego do wniosku o rejestrację dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub odprawy celnej (w takiej sytuacji właściciel pojazdu składa oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu); brakujące dokumenty powinny być dostarczone przed wydaniem dowodu rejestracyjnegoPrawo o ruchu drogowym; par.17 ust.. Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego z zagranicy.. W wydziale komunikacji nie trzeba mieć tablic auta z zagranicy do rejestracji, ale trzeba złożyć przy tym odpowiednie oświadczenie.W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych: zarejestrowania auta z zagranicy jest złożenie wniosku w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, urzędu miasta lub dzielnicy (w przypadku Warszawy).Tablice rejestracyjne jeśli są podlegają zwrotowi w urzędzie komunikacji.. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym(PESEL lub REGON) OŚWIADCZENIE dotyczące pojazdu zarejestrowanego, sprowadzonego z zagranicy, przedstawionego do rejestracji w RP bez tablic rejestracyjnych - § 2 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt