Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Pobierz

W sekretariacie uczeń lub rodzic/ prawny opiekun składa podanie, zdjęcie oraz potwierdzenie opłaty za duplikat legitymacji.. W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia lub sam uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.. 3.Menu dodatkowe.. Tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej Dane do faktury: ( w przypadku ucznia niepełnoletniego nale ży poda ć dane rodzica/prawnego opiekuna)z dopiskiem : opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. PODANIE.Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. Duplikat legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Do Wniosku załączam: 1.. Wrocław dnia ……………………..

Podanie o wydanie legitymacji szkolnej.

Pozostało jeszcze 87 % treści.. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat" oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową.. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. Podanie można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ Dane wnioskodawcy: Imię i nazwisko PESEL Ulica, numer domu, numer mieszkania Data i miejsce urodzenia - .. w Knurowie, konto nr 87 z dopiskiem "Duplikat legitymacji szkolnej".. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; Covid - profilaktyka w naszej szkole; Dokumenty.. Poprzednia legitymacja…………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… .Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.• podanie o wydanie duplikatu (załącznik nr 2 do niniejszej procedury), • zaświadczenie o wniesieniu opłaty skarbowej na rachunek bankowy szkoły, • podpisane zdjęcie legitymacyjne ucznia..

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Zator dnia, .. 20. r. (imię i nazwisko ucznia) (adres zamieszkania) (data i miejsce urodzenia) (PESEL)WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA / LEGITYMACJI SZKOLNEJ1.. Pozostało jeszcze 89 % treści.. Wpłatę za duplikat legitymacji należy dokonać na konto szkoły podane poniżejIII.. Załącznik nr 5Szkolna 3; 42-436 Pilica Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, o/Pilica nr konta: 16 8450 0001 z dopiskiem : opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. ADNOTACJE ZSIJP w KnurowiePytanie: Jak prawidłowo wydać duplikat legitymacji szkolnej ucznia gimnazjum?. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załączniknr 1).. Zachodzącego Słońca 25, 01-495 Warszawa.. Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu ……………………………………………………… ~zniszczenia, zgubienia, kradzieży itp. oryginału.. /imię i nazwisko/ /PESEL lub data i miejsce urodzenia/.. Nr .Duplikat legitymacji szkolnej Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy:-dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły: Bank PEKAO SA 96 3839 1070-złożyć w sekretariacie szkolnym podanie , zdjęcieZespół Szkół Technicznych im..

Jaki numer nadać nowej legitymacji?

Jaką datę podać na duplikacie?. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. Ważne!. 2.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok .klasa i data urodzenia.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)O WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek jeśli: - Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, - utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, - zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.. LEGITYMACJE SZKOLNE.. Aktualne, podpisane zdjęcie legitymacje, 2.WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ ………………………………………… ………………….. Tychy, dnia (imię i nazwisko ucznia) ………………………………………… (adres zamieszkania) ………………………………………… (data i miejsce urodzenia) ………………………………………… (pesel) ………………………………………… (klasa) Do Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im.. Szkolne 26, 31-977 Kraków 29 102 028 920 000 590 205 908 829 W tytule (opłata za duplikat legitymacji, imię i nazwisko) - wysokość opłaty: 9 zł ( dziewięć złotych ) ADNOTACJE ZSE Nr 2: Potwierdzam odbiór duplikatuW przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzic ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat..

Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

5.W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzic ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Czy na duplikacie umieszczać i gdzie wpisać "Duplikat"?. w sprawie świadectw, dyplomów pa ństwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej: 1.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel).Zasady wydawania duplikatu świadectw szkolnych 1.. Dane wnioskodawcy.. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału.. Aktualności.. Procedury; Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejCzy na duplikacie legitymacji szkolnej umieszczamy słowo duplikat?. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu nale Ŝy: a) zło Ŝyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrekcji z podaniem przyczyny ubiegania si ę o duplikat, b) dostarczy ć 1 zdj ęcie opisane danymi ucznia:Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, os. Rodzic / prawny opiekun składa do Dyrekcji podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji, podając przyczynę.. Stanisława .WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ .. Duplikat świadectwa: odbiorę osobiście, odbierze osoba upoważniona przeze mnie na piśmie, proszę wysłać naPodanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Bohaterów Września 1939 r. w KolbuszowejDUPLIKATY LEGITYMACJI.. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt