Sprawozdanie z zajęć rozwijających kompetencje emocjonalnospołeczne

Pobierz

5) Moje słabe strony.. Elementy Treningu Umiejętności Społecznych 2.. Program wspomagający rozwój umiejętności emocjonalno - społecznych opracowany został dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.. Cele edukacyjne dotyczą głównie:Podczas realizacji jednej z edycji programu wspólnie szóstką uczniów stanowiących część grupy teatralnej Światłocień, nauczyciele Katarzyna Bączalska, Marta Kotarska oraz prowadząca zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne postanowili przystąpić do uczestnictwa w konkursie "Szkoła wolna od używek".Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych rozwijających kompetencje społeczne ucznia Forma pracy: indywidualna Metody i techniki pracy: 1.. Do psychologa szkolnego mogą zgłosić się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.. 2) To jestem ja.. Zajęcia odbywały się w godz. od 8.00-16.00Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne-Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak Wprowadzona nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zastępuje dotychczasowe zajęcia socjoterapeutyczne i zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, może być adresowana do większejZajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne należą do grupy zajęć specjalistycznych, w związku z tym osobami, które mogą je prowadzić są specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce, np. psycholog, pedagog, w tym pedagog specjalny lub nauczyciel posiadający przygotowanie z zakresu prowadzenia określonego .• zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego oraz matematyki, • zajęć specjalistycznych: - korekcyjno - kompensacyjnych, - logopedycznych, - rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, - oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Temat: Czym jest lęk?.

Ćwiczenie do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Wł. St. Reymonta w Koziebrodach 19.03.2018 9:04 TreśćTematyce zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne poświęcone były warsztaty metodyczne, które odbyły się 17 września 2021 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie.. Obrazkowe historyjki społeczne 5.. Ile powinny trwać zajęcia TUS.Karta pracy dla uczniów klas IV-VI, w tym dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.. Na tym etapie uczestnicy grupy zapoznają sięZajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przeznaczone są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (w relacjach rówieśniczych, jak i w kontaktach z osobami dorosłymi) np. agresja, nieśmiałość.. Elementy Dramy 6.. W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne rozwijane są następujące obszary: samodzielność, samoświadomość - budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej .Wprowadząjąc zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne do rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej - stawodawca nie określił żadnych wymaganych kwalifikacji do ich prowadzenia.. Zastanówcie się, w jakich sytuacjach czujecie lęk?. W dniach 03-14.07.2017 - 28 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w ramach projektu: "Małymi krokami- wielospecjalistyczne usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie" w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne..

Prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne.

Elementy Arteterapii 7.. 3) Poznaj mnie.. Pakiet zawiera 6 scenariuszy do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych lub do ćwiczeń w domu.. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła Lidia Wasielak - pedagog z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym dzieci i młodzieży.Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne.. Zadanie polega na zastanowieniu się nad przeżywanymi emocjami i uczuciami oraz wskazaniu, jakie są ich najczęstsze źródła.. Cel ogólny: Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom Cele szczegółowe integracja dzieci w grupie wyrabianie postaw społecznie akceptowanych wyrabianie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób aktywny ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem, nauka bycia odpowiedzialnym za swoje zachowanie, Cele .Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne.. Uczniowie .Pakiet: Umiejętności społeczne dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej - 6 zł.. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne adresowane są do uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, a także środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w rożnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na obraz samego siebie i prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.Scenariusz zajęć Temat zajęć - ,, Wspólna zabawa to świetna sprawa"..

Kluczowym elementem będzie generalizacja ...Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne .

Cele ogólne: rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętność uważnego słuchania, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,Zestaw ćwiczeń rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne Instrukcje do kart pracy Karta pracy nr 1 Gramy w anagramy 1.Z rozsypanki wyrazowej ułóż nazwy uczuć i emocji.. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe - warsztaty kompetencji społecznych prowadzonych w Szkole Podstawowej im.. 6) Moja wymarzona rodzina.. Celem zajęć jest zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci.Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska.. Pakiet zawiera scenariusze i historyjki społeczne: Odmawianie - instrukcja.. 8) Pajęczyna uczuć.Struktura zajęć socjoterapeutycznych - zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne: Zajęcia socjoterapeutyczne tworzą dynamiczną całość, na którą składają się określone etapy pracy z grupą: Wstępny etap - okres powstawania grupy.. 7) Drzewo mojej rodziny.. Na tym etapie uczestnicy grupy zapoznają się ze sobą i oczekiwaniami wobec siebie.Cele rozwojowe dotyczą głównie: -rozwijania samoświadomości u, poznania samego siebie, -poznania swoich mocnych i słabych stron, -budowania poczucia własnej wartości, -kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć), -doskonalenie informacji zwrotnych..

Na czym polega różnica między zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne a treningiem umiejętności społecznych.

Na pierwszej karcie pracy, narysujcie to, czego się boicie lub to, czego boją się inni.. Zajęcia rozwijające uzdolnienia nie mogą być zaliczone do tzw. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych .Problemy emocjonalne, społeczne i "trudne" zachowania często przekładają się na kłopoty z nauką.. Współpraca z rodzicami pod kątem kwestii profilaktyczno - wychowawczych.. Wideomodelowanie 4.. Interwencje w sytuacjach kryzysowych.. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.Które przepisy dotyczą zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a które treningu umiejętności społecznych.. Założenia Teorii Umysłu 3.. 2.Weź do ręki zielony i czerwony pisak i zaznacz kolorem zielonym wszystkie emocje przyjemne, a kolorem czerwonym wszystkie emocje nieprzyjemne.Dokumenty - Scenariusze zajęć - Zajęcia specjalistyczne: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Temat: WSPÓLNY RELAKS Ważną umiejętnością społeczną - na każdym etapie rozwoju człowieka - jest umiejętność przebywania w grupie oraz umiejętność wspólnej zabawy, nauki i pracy.Plan zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla klasy V w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim I TEMATYKA ZAJĘĆ: 1) Nasza grupa.. Pomoc .Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne adresowane są do uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, a także środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w rożnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na obraz samego siebie i prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.. Uczenie sytuacyjneProgram zajęć rewalidacyjnych rozwijających kompetencje społeczne .. Głównym celem zajęć jest rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z rozumieniem sytuacji społecznych zachodzących w klasie oraz wypracowanie strategii postępowania w różnorodnych sytuacjach trudnych dla ucznia.. Natomiast z charakteru tych zajęć wynika, że mogą je prowadzić przede wszystkim szkolni specjaliści czyli pedagog szkolny oraz ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt