Wniosek o leczenie odwykowe do prokuratury

Pobierz

Czy była teściowa (jestem 9 miesięcy po rozwodzie i nie zamieszkuję ani z nią ani z byłą) ma do .Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.poniŻej do pobrania wniosek: 1. wniosek do gminnej komisji 2. wniosek bezpoŚrednio do prokuratury.. W większości przypadków, przyjęcie do placówki psychiatrycznej odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego.. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Jednak zgodnie z jej artykulem 23 czlonkowie rodziny osoby uzaleznionej od alkoholu, dotknieci.TakiDo Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, Prokuratura..

Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora.1.

2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski o(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaWniosek do prokuratora .. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji..

Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie.. Wniosek należy podpisać i złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie miasta.Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe do prokuratury wzór 15 czerwca 2020 09:52 PDF Jednak zgodnie z jej artykułem 23 członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci.Taki wniosek może też złożyć prokurator.Niepodanie faktów i okoliczności potwierdzających istnienie ww.Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Stwierdził, że niedołączenie przez prokuratora do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na przymusowe leczenie odwykowe opinii biegłego lekarza jest brakiem formalnym.. Dodaj do ulubionych dodano: 25.10 .. Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem .· Prokuratura.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Jednak Sąd Najwyższy orzekł inaczej (sygn..

2.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust.. Dział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Wzór wniosku o przymusowe leczenie.. Taki wniosek może też złożyć prokurator.leczenie alkoholika ubezwlasnowolnienie (bez jego zgody)Wniosek do prokuratora.Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do zlozenia wniosku do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy.- Prokuratura, Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej (wzór wniosku dołączono do "procedury").. 1: 1: 12 Październik 2010, 22:02 Łukasz Obrał: Wzór wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie przez opiekuna prawnego (kuratora) wniosku w ośrodku pomocy społecznej o umieszczenie ubezwłasnowolnionego w DPS.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania.- Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej..

pliki do pobrania; wniosek o objĘcie leczeniem - gkrpa (rozmiar: 94 kb)na leczenie odwykowe.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. dodano: 25.10.2016 Dodaj do ulubionych.. wnioski.. Jednak żeby osoba chora udała się do szpitala na podstawie skierowaniaLeczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd.. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób niepełnoletnich uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych.Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. Sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzyżowie.W sytuacji, w której dana osoba chce rozpocząć leczenie odwykowe, może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o wydanie skierowania, albo wyrazić zgodę na takie badanie, w przypadku: rozkładu życia rodzinnego, przez który należy rozumieć utratę więzi uczuciowej, a także gospodarczej rodziny; .1.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .Jeżeli u osoby zgłoszonej zostanie zdiagnozowane uzależnienie do alkoholu to może być on zobowiązany do poddania się leczeniu stacjonarnemu lub w otwartym zakładzie odwykowym.. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję .Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.. Wniosek o przymusowe leczenie ma charakter wyjątkowy, dlatego przesłanki do wystąpienia z wnioskiem również muszą mieć charakter nadzwyczajny.. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Musi on być uzupełniony na wezwanie sądu, pod rygorem zwrotu wniosku - stwierdził SN.Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt