Protokół inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania doc

Pobierz

Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego.. 1 stycznia 2014.. 5.Polecenie księgowania.. Na koniec roku druki ścisłego zarachowania podlegają inwentaryzacji.Rachunkowość i Podatki dla praktyków to omówienia z zakresu:rachunkowości,podatków,orzecznictwa i rozliczeń z podziałem na branże.. Raz w roku, przeprowadzana jest inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów.. Wejść .Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów 1.. PROTOKÓŁ Author: user Last modified by: User Created Date: 12/20/2018 11:41:00 AMW przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Rektora Uczelni, który podejmuje decyzje w sprawie dalszego postępowania oraz sporządzić protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2.Druki ścisłego zarachowania należy przechowywać w sposób bezpieczny, pod nadzorem odpowiedzialnych pracowników.. Materia{y z przeprowadzonej inwentaryzacji w formie protokotu rozliczeó przedtoŽy Podpis osoby odpowiedzialnej za druki ścisłego zarachowania .W toku inwentaryzacji poszczególne zespoły dokonują ustalenia stanu ilościowego druków ścisłego zarachowania będących faktycznie w składowaniu, osobno u osób prowadzących gospodarkę i u osób dysponujących tymi drukami poprzez wykonanie spisów z natury (osobnego dla każdej z komórek z wyszczególnieniem wszystkich rodzajów .PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - PRZEJĘCIA DRUKÓW ŚCISŁEGO..

Protokół z likwidacji druków ścisłego zarachowania 3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. Wystawia się je, aby np. zaksięgować zapisy zbiorcze bądź rozliczeniowe.. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania w 2005 r. Tabela Nr 1 .. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. Ustaw z 2009r.Druki ścisłego zarachowania, księgi ewidencyjne, protokoły oraz wszelką dokumentację dotyczącą gospodarki drukami ścisłego zarachowania należy przechowywać w archiwum przez okres 5 lat.. na posiedzeniu w dniu .. dokonała następującego rozliczenia: a)3.. Komisja przeprowadzi spis w obecnoŠci osób materialnie odpowiedzialnych.. Protokół z inwentaryzacji podpisuje zdający i przyjmujący, a zatwierdza kierownik jednostki.. W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, druki ścisłego zarachowania podlegają przekazaniu łącznie ze składnikami majątkowymi.. Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzać na koniec każdego roku.. Druki ścisłego zarachowania należy przechowywać w pomieszczeniach i szafach odpowiednio zabezpieczonych.. Protokół zdawczo-odbiorczy druków ścisłego zarachowania w związku ze zmian ąProtokół inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania sporządza się w dwóch egzemplarzach, które podpisują poszczególni członkowie komisji inwentaryzacyjnej/zespołu spisowego (ewentualnie osobę wyznaczoną do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej), osoba materialnie odpowiedzialna oraz inne osoby obecne w czasie spisu.Druki ścisłego zarachowania używane w jednostce podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu), ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu..

Protokół z likwidacji druków ścisłego zarachowania.

Protokół z inwentaryzacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.. Dokładna ewidencja i kontrola obrotu tymi drukami stanowi podstawę gospodarki drukami ścisłego zarachowania.. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania 4.. Ewidencję prowadzi pracownik, któremu powierzono druki, tj. Pani Markiewicz Stanisława.4.. Pobierz cały dokument inwentaryzacja.wzor.12.protokol.doc Rozmiar 28 KB: Fragment dokumentu: .. druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej, tj. czeków gotówkowych i rozliczeniowych, .zarachowania - kwitariuszy przychodowo-rozchodowych znajdujących się w jednostce.. Każdy komentarz i artykuł uzupełniony zestawieniem liczbowym, interpretacją lub gotowym schematem księgowania - wszystko zaprezentowane w praktyczny sposób.Komisja przeprowadzi spis z natury stanów zapasów druków écistego zarachowania oraz materia{ów biurowych.. Zarz ądzenie w sprawie powołania komisji likwidacji druków ścisłego zarachowania.. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej "Księdze druków ścisłego zarachowania", stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.2..

Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na:3.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na: 1) przyjęciu druków ścisłego zarachowania niezwłocznie po ich otrzymaniu, 2) oznaczeniu numerem ewidencyjnym druków nie posiadających serii lub numerów nadanych przez drukarnię, 3) bieżącym wpisaniu przychodu i rozchodu tych druków w książce druków ścisłego zarachowania.. Arkusze spisowe pobierze Przewodniczacy Komisji Inwentaryzacyjnej.. WZORY DOKUMENTÓW DOKUMENTY KSIĘGOWE.. Ewidencję ww.. - członek.. Wniosek o dokonanie likwidacji druków ścisłego zarachowaniaW jednostce inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania na dzień 31 grudnia roku obrotowego była dotąd dokumentowana na drukach arkuszy spisu z natury, jednak obecnie po wprowadzeniu ewidencji komputerowej środków trwałych program daje możliwość wydrukowania jedynie formularzy do spisu z natury środków trwałych i wyposażenia.Ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona jest przez specjalistę.. W przypadku różnic decyzje podpisuje kierownik jednostki.Ewidencją druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej księdze druków ścisłego zarachowania..

Przeprowadzono inwentaryzację środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania .

Załącznik nr 2 do instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - PRZEJĘCIA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Przekazania druków ścisłego zarachowania znajdujących się w .. dokonano w dniu .. .Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji.. Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: 1.. Oświadczenie o przyj ęciu odpowiedzialno ści za gospodark ę drukami ścisłego zarachowania.. Skorzystaj z gotowego wzoru.Załącznik nr 4 - Protokół zwrotu druków ścisłego zarachowania : 24.69 KB Pobierz: Załącznik nr 5 - Protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania - blankiety dokumentu publicznego przeznaczone do wydruku dyplomów ukończenia studiów wyższych : 27.57 KB Pobierzw sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji (kontroli) stanu kasy oraz druków ścisłego zarachowania.. Pobierz plik.. Kod druku* Nazwa Druku Ilość druków zaprzych.. Ilość druków wydanych dysponentom Ilość druków pozostałych w składowaniu Ilość druków wykorzystanych przez dysponentów Ilość druków pozostałych u dysponentów IlośćInwentaryzacja, Wzor 12-Protokol inwentaryzacji w kasie, Wzór 12.. W księdze tej rejestruje się pod odpowiednią datą liczbę i numery przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy i wprowadza się każdorazowo stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania 3.ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenie protokołu z inwentaryzacji kasy, ustalenie stanu innych aktywów pieniężnych, ustalenie stanu faktycznego druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie.. Specyficznym dokumentem wewnętrznym jest polecenie księgowania.. - członek.. - przewodniczący.. Z INWENTARYZACJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA .. Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania przeprowadzono w obecności osoby ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt