Jak wypełnić wniosek do stypendium szkolnego

Pobierz

Dane wnioskodawcy 1.. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;złożenie wniosku wynoszą jak niżej: (jeśli osoba ubiegająca się o stypendium nie kwalifikuje się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej należy wypełnić poniższą tabelkę Lp.. Wynagrodzenie za pracę (zaświadczenie w załączeniu) 2.wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - każda gmina może mieć nieco inny wzór formularza, należy zapytać o niego na miejscu lub sprawdzić na stronie internetowej, oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym:uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego.. NAZWISKO 3.. 1 niniejszego regulamin, student ma prawo do.. Wniosek należy wypełnić począwszy od "STRONY 2" do "STRONY 9" (patrz: arkusze/zakładki u dołu strony/ekranu), nie omijając żadnej z nich.Wniosek należy wypełnić począwszy od "STRONY 2" do "STRONY 9" (patrz: arkusze/zakładki u dołu strony/ekranu), nie omijając żadnej z nich.. Kontakt z obsługą techniczną systemu: .. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów uzyskanych przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniÓw zamieszkaŁych na terenie gminy miasto rzeszÓw wypeŁniĆ czytelnie, pismem drukowanym czĘŚĆ a: dane osobowe ucznia (wypełniawnioskodawca) imiĘ ucznia nazwisko ucznia pesel data urodzenia ucznia imiĘ i nazwisko ojca imiĘ i nazwisko matki adres zamieszkania uczniaInstrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego - Miejsce zamieszkania: *1 - W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania zawartą przez rodziców).IX..

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium należy zarejestrować.wpisz właściwe.

IMIĘ 2.. NAZWISKO 3.. Imię i nazwisko ucznia: PESEL 1. w przypadku osoby pełnoletniej wymagane jest zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w nieprzekraczalnym terminie:-Od 1 września do 15 września danego roku szkolnego W przypadku: 1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego .Część A - wypełnić w przypadku, gdy dokumenty dołączone zostały do wniosku o przyznanie stypendium na rzecz innych dzieci w rodzinie, niż wymienione w niniejszym wniosku Nazwa, adres i nr szkoły Lp.. Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury, 94 - 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, za pośrednictwem poczty, elektronicznie (Platforma e-PUAP).Student ubiegający się o stypendium socjalne uwzględnia dokumenty wymienione poniżej dotyczące studenta i członków jego rodziny.. W przypadku dalszych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: .. PESEL 4.w roku szkolnym 2019/2020 Wyboru rekomendowanych do uzyskania stypendium dokonuje się na podstawie opisu zawartego w treści wniosku, dlatego bardzo ważne jest precyzyjne i szczegółowe przedstawienie profilu wybitnych osiągnięć danego ucznia/uczennicy przez wnioskodawcę Jeśli nie jesteś dyrektorem szkoły -pamiętaj, że doWniosek o stypendium..

... informujemy, ze mozna skladac wnioski o przyznanie stypendium szkolnego - do 15 wrzesnia 2018r.

Student do złożonego elektronicznie wniosku o stypendium socjalne dołącza skany następujących dokumentów (w formacie PDF): a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rocznych, za rok poprzedzający dany rok akademicki dla każdego pełnoletniego .. 2Wnioskodawca Wpisz wnioskodawcę: rodzic, dyrektor szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń3: II.. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2021 r.Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się w linku poniżejW przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy najpierw o zajrzenie do FAQ.. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł ).Jak złożyć wniosek o stypendium szkolne?.

Wniosek zawiera w szczególności: imię i nazwisko kandydata do stypendium;Miejsce złożenia wniosku.

Nazwisko i imię: Data urodzenia.1 Miejsce składania wniosku: Urząd Miasta w Kłodzku Pl. B. Chrobrego Kłodzko Data wpływu wniosku: Nr wniosku: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (należy wypełnić wszystkie pola używając drukowanych liter!). Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty , o której mowa w art. 6 ust.. Nazwisko i imię: 2.Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września.. zlozenia kolejnego wniosku o swiadczenie, o ktorym mowa w 1 ust.. DATA WPŁYWU WNIOSKU DO SZKOŁY ORAZ PIECZĘĆ SZKOŁY DANE UCZNIA/SŁUCHACZA 1) 1.. DATA URODZENIAOd dnia 1 sierpnia 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.. z wnioskiem o przyznanie .Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.. 4.Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.. 7 ustawy o systemie oswiaty.. Arkusz/zakładka o nazwie "OKŁADKA" jest nieedytowalna (dane w niej zawarte generują się na podstawie danych wpisanych na "STRONACH 2-9").Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września..

Wniosek o Stypendium Szkolne - wzór wypełnienia.Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić ELEKTRONICZNIE.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w terminie od 01 do 15 września 2021 roku.Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć: wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - każda gmina może mieć nieco inny wniosek, należy zapytać o niego na miejscu.. oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym: zaświadczenia o wysokości.. .Wniosek o nadanie numeru PESEL ROZMIAR: 142.67 KB , RODZAJ: PDF dowód osobistyjak wypełnić wniosek o stypendium szkolne wzór.pdf (22 KB) Pobierz.. IMIĘ 2.. I Wnioskodawca (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając w kratce znak X) rodzic/ opiekun prawny pełnoletni uczeń dyrektor szkoły/ ośrodka/ kolegium Nazwisko i imię .1.. Dane wnioskodawcy.. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z pouczeniem stanowiącym integralną część wniosku.. Źródło dochodu Kwota w zł 1.. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r.Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt